HAD VE TVÉ ZAHRADĚ | World Challenge

HAD VE TVÉ ZAHRADĚ

Gary WilkersonAugust 19, 2019

„Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré“ (Gen 1,31). V Genesis v kapitolách 1 a 2 čteme o úžasném Božím stvoření. Adam a Eva mají krásné společenství se svým Otcem v zahradě Edenu – ale v zahradě byl současně i had. „Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil“ (Genesis 3,1). Toto prohnané stvoření plné falše pokoušelo Evu, která do celé věci zatáhla svého manžela, a oba pak podlehli hlasu pokušitele.

Když do světa vešel hřích a stud, společenství s Otcem se narušilo (viz Gen 3,1-19). A od toho okamžiku až dodnes tu vždycky byl nějaký „had v zahradě“ - různé výzvy, různé formy protivenství a zkoušek, které nás mají vzdálit od Otce. Bůh tomu mohl od samého počátku zabránit, ale je to součást Jeho plánu. Při „testování našeho charakteru“ se vždy ukáže, co jsme opravdu zač a to, jak jednáme v těžkých chvílích, odhalí náš pravý charakter. Kdyby takovýchto zkoušek nebylo, nikdy bychom nepoznali, jak jsme v Ježíši silní, jakou moc do nás vložil a jakou v Něm máme autoritu.

Vidíme to třeba na situaci, kdy Bůh nechal v zaslíbené zemi nepřátele Izraelců, aby je zkoušel. „A toto jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jejich prostřednictvím zkoušel Izrael, všechny, kteří nepoznali žádné boje o Kenaan, aby generace synů Izraele poznaly aspoň pro své poučení, co je válka,  ti, kteří ji předtím nepoznali (Soudců 3,1-2).“ Bůh mohl Izraelity zmocnit k tomu, aby zničili Kenánce tak, že ostatní nepřátele by se jim neodvážili postavit. Ale On je ponechal uprostřed nich, aby svůj lid udržoval ve střehu.

Co je pro tebe tím nepřítelem, co je pro tebe hadem ve tvé zahradě? Úzkost a strach? Pocit odmítnutí? Samota a odloučení? Skrytý hřích? Bůh chce uzdravit všechny bolesti svou bezpodmínečnou láskou.

Mohou přijít těžké časy, mohou na tebe dorážet nepřátelé a do zahrady se může připlazit celé klubko hadů, ale Ježíš přijde a naplní tě láskou, pokojem radostí, životem a vítězstvím!

Download PDF