HLAS SKEPTIKŮ | World Challenge

HLAS SKEPTIKŮ

Gary WilkersonMarch 28, 2016

Všechny nás Pán povolává. A v různých stádiích našich životů před námi rozprostírá předurčený plán, který máme naplnit. A navíc nám Bůh slibuje, že pokud budeme jednat ve víře a důvěřovat Mu, jeho plán dojde naplnění.

A přece to není vždy snadné. Jak ví každý, kdo chodí s Ježíšem jakkoli dlouhou dobu, následovat Jeho nejvyšší povolání znamená, že narazíme na překážky, z nichž nejběžnější je skeptický hlas. Když se snažíme překročit Jordán do Zaslíbené Země, slyšíme veškeré druhy hlasů, které nás od toho odrazují. Našeptávají nám velmi opodstatněně: „To se nemá stát. Vysvětlím ti proč.“

V životě každého křesťana se objevují tři druhy skeptických hlasů:

První je vnější skeptik. Je to přítel, známý nebo rodinný příslušník zpochybňující naši víru, že máme jednat určitým způsobem, abychom poslechli Boha.

Existuje také démonický skeptik. Je to hlas toho Zlého, hledající, jak nás odradit od naší důvěry v Pána.

A konečně existuje vnitřní skeptik. To je hlas uvnitř našich vlastních myslí, který vytahuje veškeré argumenty proti poslušnosti Božích požadavků.

Jozue slyšel všechny tři hlasy, když jej Bůh přiměl, aby vedl Izraelity přes řeku Jordán. Přecházející se chopili všech zaslíbení budoucí Boží slávy pro Jeho lid na zemi. Můžete si být jisti, že neexistuje žádný způsob, jak mohli přejít slyšíce pronikavé skeptické hlasy, jež se je pokoušeli odradit.

Náš Bůh chce pro svou větší slávu vymýtit každý skeptický hlas, který nás odrazuje od poslušnosti jeho směrování. Kdykoli po nás chce, abychom učinili krok víry, vede nás, abychom „přešli přes“ až do takové důvěry v Něho, kterou jsme předtím neměli.

„Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě“ (Jozue 1:5). 

Download PDF