HLEDÁNÍ SPOLEČENSTVÍ | World Challenge

HLEDÁNÍ SPOLEČENSTVÍ

David Wilkerson (1931-2011)December 13, 2019

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Bloudili pouští, cestou pustin, město sídla Božího však nenalezli.“ (Žalm 107,1-5)

Zde je popis lidí, kteří poznali plnost Pána a ve svém životě už prožili nádherné osvobození. Ale nyní osaměle bloudí v pustině a nemohou najít „město“. „Město“ ve Starém zákoně odkazuje na Sión, což představuje Boží skutečnou církev. V dnešní době to je skutečné Kristovo tělo - ti, kteří ho uctívají v duchu a v pravdě. Skupinu věřících, která je popsaná výše, tvoří ti, kteří to „město“ nemohou najít. Přestali chodit do církve, protože nemohli najít místo uctívání, které by odpovídalo jejich potřebám.

Pán přikázal: „Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“ (Židům 10,25) Množství hladovějících křesťanů chodí od církve k církvi a snaží se najít své místo. Nakonec to mnozí vzdají, protože jsou přesvědčeni, že žádné pravé církve nejsou.

Je pravdou, že v dnešní době je těžké nalézt církev, kterou stojí za to navštěvovat. Ve skutečnosti si věřící na to často stěžují. Ale buďte jisti, že Pán má své tělo věřících po celém světě; těch, kteří sdílí svazek v Duchu. Pokud k němu voláte, zázračně přivede stejně smýšlející křesťany za vámi, a můžete se těšit ze společenství, i kdyby to byla jen malá skupina. Je to důležité, protože bez společenství se skutečnými křesťany můžete skončit chladní a osamocení, v nebezpečí, že opustíte první lásku ke Spasiteli.

Milovaní, buďte stateční a proste Pána, aby vás dovedl do vašeho „města“, a on bude věrný a povede vás. On má velkou radost, když vidí své děti, jak ho společně uctívají.

Download PDF