HLEDEJTE BOHA CELÝM SRDCEM | World Challenge

HLEDEJTE BOHA CELÝM SRDCEM

David Wilkerson (1931-2011)March 12, 2020

Každý, kdo upřímně touží po trvalé přítomnosti Pána a hledá ji, jistě ji bude mít. „Jestliže ho budete hledat, dá se vám nalézt“ (2 Paralipomenon 15,2). Hebrejské slovo pro „nalézt“ je „matsa“, což znamená „jeho přítomnost přijde, aby žehnala“. Stručně řečeno, tento verš nám říká: „Hledejte Pána celým srdcem a přijde k vám. Jeho přítomnost bude skutečně všemocnou mocí, která bude provázet váš život.“

Bůh uzavírá smlouvu o milosti s každým věřícím — smlouvu, kterou představují zaslíbení jako například: „Hospodin uvalil na něj provinění nás všech.“ (Izajáš 53,6). „Nezanechám tě, ani tě neopustím“ (Židům 13,5). Těm, kteří se ho rozhodnou hledat celým srdcem, dává zvláštní slib, ale je přísně podmíněn.

Éli býval nejvyšším knězem v Izraeli. V době, kdy sklouzl do hříchu, mu nejmenovaný prorok přinesl Boží slovo. Pán ho varoval před hříchem a kompromisem, ale Éli ignoroval Boží slova. Prorok mu řekl: „Prohlásil jsem sice, že tvůj dům a tvůj rod bude přicházet přede mne navěky. Ale nyní je toto Hospodinův výrok: ‚Jsem toho dalek! Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni.‘“ (1. Samuelova 2,30)

Slovo „zlehčeni“ souvisí s Boží přítomnosti — ne že je člověk zatracený, ale že chodí v moci těla. Bůh tím řekl Élimu: „Chtěl jsem požehnat tvůj dům a zahrnout tě přízní, ale nevážil sis mne, takže musím svou přítomnost od tebe odejmout.“

Mnoho lidí přichází ke Kristu v počátečním vzplanutí velké víry, ale postupem času jejich horlivost mizí a oni začnou Krista zanedbávat. Berou na lehkou váhu jeho příkazy a vrací se ke svým starým cestám. Bůh je nikdy nepřestane milovat, ale jeho přítomnost už není s nimi v plnosti, jakou kdysi prožívali.

Boží sliby nikdy nezklamou. Ale některé — jako smlouva o jeho přítomnosti — jsou naprosto podmíněné. Vyžadují více než naši pouhou spolupráci. Bůh nás samozřejmě nikdy neopustí ani přestane milovat. Ale pokud setrváme v hříchu, jeho přítomnost nebude s námi, a náš život už nebude nástrojem jeho mocné přítomnosti.

Milovaní, hledejte ho celým srdcem a tužte po jeho přítomnosti v každodenním životě. Pak budete zakoušet neuvěřitelnou Boží slávu!

Download PDF