HOŘKOST V SRDCI | World Challenge

HOŘKOST V SRDCI

David Wilkerson (1931-2011)February 19, 2020

Zdá se, že Američané mají ve zvyku používat kuchařské termíny k popisu emocí. Například někdo v sobě dusí nepokoj, a o rozzlobené osobě se řekne, že je ve varu.

Pomyslete na ošklivá a obviňující slova Josefových bratrů, která proti Josefovi vznášeli. Tato slova podnítil satan, protože chtěl, aby se Josef roky dusil v hněvu, trpkosti, pomstě a nenávisti. Díky Bohu, Josef to všechno položil a nenechal to v sobě vřít!

Dusíte se nebo jste ve varu kvůli nějaké zraňující věci, kterou vám někdo řekl nebo udělal? Hoří ve vás plamen hněvu, přivádí vás pomalu do varu, a vy přesto odmítáte ho vypnout, dokud je čas? Pokud ano, hrozí, že překypíte. Příliš mnoho křesťanů nežije naplno, protože v nich vře hořkost a oni musí dusit své emoce.

Boží slovo varuje před přechováváním hořkosti: „Usilujte o pokoj… ať se nikdo nepřipraví o Boží milost; ať nezpůsobí obtíže nějaký rostoucí kořen hořkosti, aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí.“ (Židům 12,14-15) Osoba plná hořkosti nebude poslouchat rady, a křesťan plný hořkosti nebude dbát na Boží slovo. Proč? Protože hněv oslepuje srdce vůči pravdě.

Milovaní, kvas ve  vašem srdci stále roste. Možná nebudete rozdělávat oheň v peci, ale i tak kvas nakonec vykvasí. A v jediném okamžiku vzteku se vynoří chléb nepravosti!

Toto popisuje život mnohých křesťanů dnes. V srdci mají trochu kvasu – nějaký malý hněv nebo zranění, kterým se nechtějí zabývat – nechtějí si ho přiznat ani činit pokání. Místo toho před tím jednoduše zavírají oči. Mohou věřit, že jejich srdce je čisté a bezelstné. Dokonce mohou svědčit: „Nemám nic proti tomu člověku.“

Ale kvas hořkosti v nich stále pracuje a zasahuje všechny oblasti jejich života. Přijde čas, kdy vykyne a bude z něj chléb - protože to neřešili dříve!

Duch svatý vám dá sílu vypnout oheň, který vás podněcuje. Důvěřujte, že vám Kristus odpustí a dovolte mu, aby vás uschopnil k překonání všech překážek, abyste v něm dorostli k zralosti.

Download PDF