HRANICE PŘEDSUDKŮ | World Challenge

HRANICE PŘEDSUDKŮ

David Wilkerson (1931-2011)October 29, 2020

„Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává“ (Žalm 145, 8-9).

Kdybych se tě zeptal, jestli jsi milosrdný, pravděpodobně bys odpověděl: „Myslím si, že milosrdný jsem. Soucítím s těmi, co trpí, jak nejlépe umím. Pokouším se pomáhat druhým, a když mě lidé zraní, odpustím jim a nechovám k nim zášť.“

Všichni opravdoví křesťané mají navíc soucit se ztracenými a zraněnými a samozřejmě si za to zaslouží vděčnost. Je ale smutné, že jsou v našich srdcích předpojatosti, které se rychle vynoří a po celé roky vytvářejí hranice předsudků.

Z Písma víme, že by se náš Spasitel nikdy neodvrátil od zoufalého pláče prostitutky, homosexuála, drogově závislého nebo alkoholika, kteří si sáhli na dno. Kristův soucit je neomezený: nemá konce. A proto, jako jeho církev – zástupci Kristova těla na zemi – se nemůžeme odvrátit od nikoho, kdo volá po soucitu a vysvobození.

Všude na světě zažívá Boží lid utrpení, soužení a mučení více než kdy dříve. A existuje Boží věčný záměr pro intenzitu těchto duchovních a tělesných bitev, které teď musí opravdové tělo Kristovo snášet. „Nade vším, co učinil, se slitovává.“

Ježíš nikdy nezaložil pomstychtivé armády plné nenávisti; nikdy nepoužil žádnou fyzickou zbraň. Místo toho bořil pevnosti svou mocnou milující laskavostí. Náš Pán má pouze jednu bitevní strategii: jemnou a soucitnou lásku. Vskutku láska řídí všechno, co na zemi učinil. On je plným ztělesněním Boží lásky: „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy“ (2. Korintským 1,3).

Čím se dny budou stávat temnějšími, tím více bude svět potřebovat útěchu, naději a lásku. Lidé potřebují vidět, že druzí bojují za své životy a jsou přeneseni přes překážky. Musíme být schopni říct: „Ukazuji, že Kristus, jemuž sloužím, je soucitný a laskavý. Miluje mne přese všechno a jeho lásku a soucit si můžete přivlastnit i vy.“

Nezáleží na tom, jak se zdá být situace beznadějná, on k tobě chová jemný soucit, aby tě přes ni přenesl.

Download PDF