INSPIROVÁN K HORLIVÉ MODLITBĚ | World Challenge

INSPIROVÁN K HORLIVÉ MODLITBĚ

Jim CymbalaOctober 26, 2019

Ačkoli je zásadní porozumět zásadám vítězné modlitby, samo porozumění tě nepřivede k průlomu. Ve skutečnosti neschopnost modlit se často souvisí s velikou znalostí Písma. Pouze Duch Svatý nás může inspirovat k účinné modlitbě a používá k tomu různé prostředky.

Opravdová modlitba se rodí z pocitu, že něco potřebujeme, z poznání, že musíme žádat Boha, aby zasáhl. Příběh Anny v Bibli nám slouží jako motivace k modlitebnímu životu. Může být nazvána „První dámou modlitby“ protože je první ženou, jejíž prosba byla zaznamenána v Písmu.

Anna žila společně se svým manželem Elkánou a jeho druhou manželkou, nepříjemnou Peninou. Neschopnost Anny mít děti ji činila cílem Peniných posměšků (viz 1. Samuelova 1,3-7). Neustále trápená, bez vlastního potomka, plačící a neschopná jíst, Anna se zdála být chycená v beznadějné situaci. Uprostřed svých bolestí, nevěděla, že ji Bůh vybral mezi všemi ženami Izraele, aby porodila syna Samuela, který se stane prorokem a povede vzpurný národ zpátky k Bohu. Plakala před Bohem a modlila se: „Všemohoucí Pane, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své služebnice a rozpomeneš na mě, jestliže na svou služebnici nezapomeneš a dáš své služebnici syna, daruji ho Hospodinu na celý život“ (1. Samuelova 1,11).

Tato modlitba, jedna z největších v Bibli, nezměnila pouze život Anny, ale také historii Izraele. Bůh často uskutečňuje své plány skrze lidská stvoření, která cítí potřebu modlit se. Neuvěřitelné je, že stejný potenciál v modlitbě, jako měla Anna, máme i my. Náš okamžik zlomu může vést k průlomu, pokud budeme volat k Bohu. Anna žádala syna, ale Bůh jí dal mnohem více.

Nečekejte už ani minutu, abyste přijali, co potřebujete od Boha. Ať je toto váš den, kdy povstanete a budete mluvit s Otcem z hloubky svého srdce a zažijte průlom v modlitbě, neboť vám Bůh odpoví.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF