JAK ZAREAGUJJEŠ NA BOŽÍ SOUD? | World Challenge

JAK ZAREAGUJJEŠ NA BOŽÍ SOUD?

David Wilkerson (1931-2011)June 24, 2020

„Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval?“ (Ámos 3,8)

Ze všech starozákonních proroků mluví Ámos nejjasněji do naší doby. Proroctví, které přináší naší generaci, jako by vypadlo z dnešních titulků. Ámosovo poselství je ve skutečnosti dvojím proroctvím, určeným nejen pro Boží lid v jeho době, ale také pro církev právě v této době.

Ámos popsal Boha jako řvoucího lva, připraveného poslat na Izrael soud. Pán použil Ámose k probuzení Izraele zprávou, že se Bůh chystá poslat soud na svůj lid kvůli jejich ohromnému zlu a zkaženosti.

Pán nikdy neodsoudí lidi, aniž by nejprve poslal prorocké hlasy, které by je varovaly. „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ (Ámos 3,7) Když Ámos viděl, že se shromažďuje oblak soudů, byl donucen promluvit: „Když se ve městě troubí na poplach, copak lid nemá strach?“ (Ámos 3,6) Ale z Ámosovy zprávy mrazí - Bůh zatroubil na polnici, ale nikdo se nenechal vyburcovat.

Je smutné, že příliš mnoho křesťanů ani nezná Bibli a snadno se nechá svést podvodem, a náš národ šílí po rozkoších. Ale Bůh má stále svůj svatý, oddělený zůstatek, ty, kteří se nenechali chytit světskými žádostmi, jsou zlomeni před Pánem a mají k němu svatou úctu.

Přemýšlejte o událostech, které se v naší zemi odehrávají v poslední době. Málokdo chce slyšet poselství, které souvisí se soudem, i když je náš národ plný strachu a lidé dokonce říkají: „Už to nezvládnu.“ Ale Pán mluví a jeho Duch nám dá sílu slyšet jeho slovo, předané jeho pomazanými služebníky. Náš Pán věrně zmocní svůj lid, aby vydržel všechno, co přijde.

Co tedy věřící mají dělat? Dbejte na varování Ámose a uposlechněte jeho poselství: Hledejte Pána celým srdcem; nechte se soudit podle jeho Slova, vyznej svůj hřích a vzdej se ho. Potom vás Bůh požehná rozlišováním a ujistí vás o své přítomnosti a ochraně.

Download PDF