JEŽÍŠ SE ZA TEBE MODLÍ | World Challenge

JEŽÍŠ SE ZA TEBE MODLÍ

David Wilkerson (1931-2011)April 25, 2018

Ježíš se modlil neustále. Šel na hory, aby se modlil; vyhledával osamělá místa pro modlitbu. Modlil se ráno i večer. Ve skutečnosti Ježíš řekl, že nedělá nic, aniž by to předtím slyšel od svého Otce - v modlitbě.

Celá 17. kapitola Janova evangelia je o Ježíšově modlitbě za učedníky a jeho lid - za všechny, kdo mu uvěřili a následovali jej. Ježíš se dokonce modlil nejenom za svoje následovníky, ale i "za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří" (verš 20). Jak mocná pravda! Sousloví "ti, kdo skrze jejich slovo ve mne uvěří" zahrnuje tebe i mne!

Milovaní, Ježíš se za nás modlil, když chodil po této zemi v těle, ale jeho modlitba se nevypařila. Po celou dobu hoří na oltáři před Bohem a Bůh přijal modlitbu svého Syna za každého z nás. Již před staletími jsme byli v jeho mysli; dokonce zaznamenal svoji modlitbu ve svém Slově s vědomím, že si ji přečteme.

Právě nyní se Ježíš modlí za hříšníky, kteří se k němu ještě neobrátili. Písmo říká, že on může spasit až do nejzazší doby - do konce času - všechny, kdo k němu i jen přijdou.

Během let mé služby jsem viděl mnoho závislých, kteří byli slavně spaseni, a pokaždé jsem si pomyslel: "Tento musel mít maminku, která se modlila nebo měl babičku, která se přimlouvala, a Bůh nyní vyslýchá modlitby těchto svatých bojovníků." Nyní jsem porozuměl něčemu lepšímu než toto. Ježíš se za ně po celou tu dobu modlil! "Modlím se ......za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří." (Jan 17:9;20)

Když utíkáš od Boha, nikdy se nedostaneš z dosahu jeho modliteb. Otec odpovídá svému Synu a všichni, kdo mu odporují a pokračují ve svých hříšných cestách, zatvrzují svoje srdce vůči modlitbám Ježíše - který se za ně modlil na zemi a modli se doposud.

Download PDF