JEŽÍŠ UMLČÍ SATANOVO OBVINĚNÍ | World Challenge

JEŽÍŠ UMLČÍ SATANOVO OBVINĚNÍ

David Wilkerson (1931-2011)February 4, 2020

„Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven lidskýma rukama, to jest stánkem, který nepatří k tomuto stvořenému světu.“ (Židům 9,11)

Tak jako velekněz vystupoval po schodech na svaté místo v Den smíření, náš velekněz Ježíš vystoupil do nebeského stánku. A skutečně Jan popisuje vidění Ježíše v jeho kněžském rouchu: „a uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný dlouhým rouchem, na prsou opásaný zlatým pásem.“ (Zjevení 1,13)

Ježíš vystoupil do slávy jako náš velekněz, aby se za nás přimlouval. Užívá slávy, kterou si zaslouží, ale také nás zastupuje a pracuje pro nás. Žalmista s námi sdílí v Žalmu 68: „Vystoupil jsi na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, jsi vedl, vzal jsi dary pro lidi … Požehnaný Pán, každého dne nás zahrnuje svými dary. Bůh je naše spása.“ (Žalm 68,19-20) Říká, „náš Spasitel nám dal každý dar a pomoc, kterou potřebujeme k životu ve svobodě.“

Pisatel epištoly Židům nám připomíná, že Ježíšovo dílo v nebi je pro všechny: „Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama, jež je pouhým napodobením té pravé, ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář.“ (Židům 9,24) „Je stále živ, aby se za ně přimlouval.“ (Židům 7,25) Kristus to vše dělá pro nás, pro své děti.

Co přesně znamená tato fráze, „je stále živ, aby se za ně přimlouval“? Někteří si mohou představit Ježíše, jak stojí před Otcem a prosí jej, aby se nad námi slitoval, když selžeme. Ale Ježíšovy přímluvy za nás souvisí se satanovým obviňováním proti nám. Podívejte, ďábel přichází před Boží trůn, aby nás obvinil z každého pádu a přestoupení a dožaduje se „spravedlnosti“. Ale Ježíš okamžitě zakročí a požaduje, aby satan držel své ruce dál od nás.

Ježíš se také přimlouvá přímo v našich srdcích, usmiřuje nás s Otcem. Připomíná nám, že nám bylo odpuštěno a můžeme důvěřovat, že Bůh nám bude věrně dopřávat všechnu moc a sílu, kterou potřebujeme.

Díky Kristovým přímluvám můžeš vyslovit: „Možná zažívám v těle bitvy, ale vím, co pro mě Ježíš udělal. Hřích mě už nedrží, protože On je můj velekněz.

Download PDF