JEŽÍŠ ZÍSKAL VÍTĚZSTVÍ! | World Challenge

JEŽÍŠ ZÍSKAL VÍTĚZSTVÍ!

Gary WilkersonApril 30, 2018

“Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? … Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno” (Matouš 6:25 a 33).

Mnozí z nás žijí téměř ve smyšleném světě vytvořené víry. Věříme, že jsme byli osvobozeni. Byli jsme obmyti a osvobozeni, učiněni svatými — čistými, obmytými — a žijeme spravedlivé životy pro Boha. Přinejmenším to je něco, co je někde v našich myslích.

Ale ve skutečnosti, můžeš mít pochybnosti, které tě napadají: “Byl jsem skutečně osvobozen?” Můžeš mít různé boje a různé otázky ve své mysli. Modlíš se denně: “Pane, osvoboď mě! Oprosti mě od svázanosti, od moci hříchu, od těchto navyklých vzorců, závislostí. Prosím osvoboď mě!” 

Jsem rád, že ti mohu říci, že způsob, jakým vidíš svůj život a způsob, jakým tě vidí Otec je odlišný. Ty naléhavě žádáš: “Pane, změň mě!” zatímco jsi byl už změněn, protože jsi se setkal s Ježíšem Kristem a byl jsi obmyt Beránkovou krví. Když jsi byl obmyt jeho vzácnou krví, byl jsi osvobozen a jsi nyní nové stvoření. Nepotřebuješ přijít k oltáři a úpěnlivě prosit a žádat v beznaději a vině.

Když Ježíš mluví o “hledejte především jeho království a spravedlnost,” tak nás ujišťuje, že pro nás získal vítězství! Není zde žádná úzkost, žádný strach, žádné odsouzení, protože On se nikdy nemění. Takže když přijdeš k oltáři, přijď Jej chválit a velebit za Jeho lásku a milost, protože jsi zachráněn.

Download PDF