ON JE VĚRNÝ A VYSVOBOZUJE | World Challenge

ON JE VĚRNÝ A VYSVOBOZUJE

David Wilkerson (1931-2011)January 2, 2020

Je možné, aby se spravedliví, zbožní, Duchem naplnění křesťané dostali do bodu, kdy jsou natolik na dně a skleslí, že cítí, že již nemohou dál? Mohou se ocitnout až na pokraji sil? Jedná se o věřící, kteří jsou blízko Ježíši, znají jeho srdce i mysl, bojovali na modlitbách a zakusili jeho zázraky.

Jak jen se může stát, že takoví křesťané jsou utlačení a obtíženi těžkostmi, v zoufalství a malomyslnosti? Některým z nich se zdá, že jakmile dali svůj život Pánu, tak vše, co dostali na oplátku, je utrpení. Nikdo uvnitř ani vně církve zatím nepochopil, jak může milující Bůh v životech těch, kteří mu dali vše, co měli, dopustit, aby procházeli obdobím velkého trápení a zoufalství.

Vezměme si třeba slavného trpitele Jóba, i on byl obnoven a žil vítězný život. Anebo Jeremiáš, plačící prorok; také další prorok, Eliáš; všichni během svých zkoušek trpěli depresemi a pocity porážky, Bůh je však opět pozvedl.

V novém zákoně vidíme Pavla, apoštola. Byl to vskutku zbožný a vzácný muž, který se vzdal celého světa, aby získal Krista. Až do posledního dechu sloužil Pánu. Měl zjevení Krista, které nebylo dáno žádnému jinému člověku na zemi, a jeho epištoly vedly Boží lid po celá staletí.

Přesto se Pavel setkával se zmatkem a zkouškami. Když odešel kázat evangelium do Asie, dostalo se mu jenom potíží: „Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme“ (2. Korintským 1,8).

Jak se to mohlo stát člověku, kterého si Bůh tak mocně používal? Náš Otec dovoluje, aby jeho lidé procházeli mnohými těžkostmi, díky kterým poroste jejich víra. Jak se probojováváme k vítězství? Tajemství, jednoduché a prosté, je důvěřovat Duchu svatému, který ve vás přebývá. A pak se věrně modlit a číst Boží slovo. Drž se zaslíbení, které jsi dostal, a přesvědčíš se, že i když jsi připravený vzdát to, on zůstává věrný, aby tě zachránil. Haleluja!

Download PDF