JEDINÉ, NA ČEM ZÁLEŽÍ, JE BOŽÍ PŘÍTOMNOST | World Challenge

JEDINÉ, NA ČEM ZÁLEŽÍ, JE BOŽÍ PŘÍTOMNOST

David Wilkerson (1931-2011)
July 4, 2018

Starý zákon je plný záznamů o požehnání, kterého se dostalo těm, kteří žili v Boží přítomnosti. Tyto příběhy nás mají povzbudit a nabádat k vyhledávání Boží přítomnosti v našich životech.

Boží přítomnost v Abrahámově životě byla tak očividná, že dokonce i pohané kolem něj viděli rozdíl v životech jejich a jeho: „V té době řekl Abímelek a píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: „Bůh je s tebou ve všem, co činíš“ (Genesis 21:22). Tento pohanský král tím říkal: „Abraháme, na tobě je něco jiného. Bůh tě vede a žehná kamkoliv jdeš!“

Bůh Jozuovi slíbil, že žádný nepřítel se proti němu nepostaví, když s ním bude Boží přítomnost: „Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví... Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný“ (Jozue 1:5-6). Když je v nás přítomný Boží duch, můžeme být silní a odvážní, protože nám žádný nepřítel nemůže ublížit.

Bůh řekl Gedeonovi: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre!... Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců“ (Soudců 6:12, 14). Bůh mu sdělil: „Gedeone, v tobě je síla, která je tak mocná, že může zachránit Izrael. Ta síla je moje přítomnost.“ I když Gedeonovi chyběla odvaha, Bůh mu chtěl dokázat, že kdokoliv může činit skvělé věci, když je s ním Pánova přítomnost.

Bůh varoval Jeremiáše, že se celý národ proti němu postaví a odmítne jeho proroctví. Přesto mu Bůh zaslíbil: „Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův“ (Jeremiáš 15:20). Bůh říká: „Nezaleží na tom, že se proti tobě všechen lid postaví, Jeremiáši. Jediné, na čem záleží, je, že moje přítomnost bude s tebou. Tím jsi buď jist!“

Hledejte ho s celým svým srdcem a tužte po Jeho přítomnosti ve vašem každodenním životě. Pak zakusíte neuvěřitelnou Boží slávu.

Download PDF