JEDINĚ JEŽÍŠ JE ZDROJEM ŽIVOTA | World Challenge

JEDINĚ JEŽÍŠ JE ZDROJEM ŽIVOTA

David WilkersonMay 25, 2017

Co Bůh myslel, když řekl: „Mzdou hříchu je smrt“ (Římanům 6: 23)?

V 8. kapitole listu Římanům Pavel nastiňuje ničivou realitu hříchu. Konstatuje: „Jestliže žijete podle těla, zemřete. Nechat se hnát chtíčem a žít jenom pro smysly vede ke smrti. Tělo je mrtvé kvůli hříchu.“

Ve zkratce, smrt znamená nemít život. A jedině Ježíš nám dává život, prohlásil: „Já jsem vzkříšení a život“ (Jan 11:25).

Protože nevěřící postrádají život, všechno, oč usilují, je vede ke smrti. To je důvod, proč se jich tolik obrací k alkoholu a „zábavným drogám“. Dostat se nahoru už pro ně není zábavou, spíše je to pokus znecitlivět bolest vytvořenou hříchem, bolest, jejíž příčinou je skutečná prázdnota.              

„Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a oddali se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty“ (Efezským 4: 18-19).

Jak hrozný stav Pavel popisuje, když říká: „Takoví lidé se úplně odevzdali životu v rozkoších a tím přebíjejí své skutečné vnitřní pocity. Ve zkratce, oni se stali necitlivými vůči Bohu a skutečnému životu. Pán však ve svém milosrdenství natahuje ruku ke každé ztracené duši.

Pavel staví do protikladu stav těch, kteří jsou v Kristově těle: „Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili – pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, a obnovte se duchovním smýšlením“ (Efezským 4:20-23).                                  

Pavel činí svou zprávu jasnou: „Můžeš být vzkříšen. Můžeš být změněn. Můžeš vstoupit do nového života.“ Jak úžasnou máme naději!

Download PDF