JSI NAPLNĚN ODVAHOU? | World Challenge

JSI NAPLNĚN ODVAHOU?

David Wilkerson (1931-2011)November 19, 2019

V církvi mluvíme hodně o duchovním boji, a přesto až příliš mnoho křesťanů neumí odolat nepříteli. Ve skutečnosti jen málo věřících ví, jak se postavit a bojovat, aby nebyli pro ďábla hračkou.

Kniha Soudců nám říká: „Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na sedm let do rukou Midjánců.“ (Soudců 6,1) Každý rok v době sklizně Midjánci přitáhli do izraelské země s tisíci velbloudů, ovcí a skotu, a snědli všechno, co našli, takže Izrael zůstával zcela zbídačený. Schovávali se v temných jeskyních a soutěskách, hladoví, vystrašení a bezmocní. Ale pak se něco stalo! Po sedmi letech volali Izraelité k Hospodinu. (viz Soudců 6,2-6)

Muž jménem Gedeón byl z této situace už unavený a zoufalý. Přišel za ním posel od Hospodina a řekl: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre!“ (Sd 6,12) Gedeón se ho zeptal: „Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Pohlédni na nás, jsme bezmocní, žijeme v neustálém strachu. Jak dlouho to ještě potrvá? Hospodin mu řekl: „Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže.“ (viz Sd 6, 13.16)

Gedeón shromáždil armádu, ale Bůh dal zvláštní příkaz: „Kdo má obavy nebo strach, ať se vrátí domů!“ (Sd 7,3). Jinými slovy, Bůh řekl Gedeónovi: „Potřebuji lidi víry a odvahy! Všichni ostatní se nejprve musí modlit, dokud nebudou mít dostatek odvahy.“ Tím se armáda značně ztenčila, ale nakonec měl Gedeón skupinu silných, připravených a odhodlaných bojovníků.

Písmo nám přikazuje postavit se, být silní a bojovat: „Bděte, zůstávejte pevní ve víře, buďte zmužilí, buďte silní.“ (1. Korintským 16,13). Ježíš nám slíbil: „Jsem stále s vámi“ (viz Matouš 28,20). Bůh dnes hledá věřící, kteří budou bojovat s vírou a odvahou. Říká vám: „Proč se bojíte? Můžete mi věřit, že se mnou zvítězíte. Jste silnější, než si myslíte a pamatujte, že jsem vždy s vámi.

Download PDF