JSI SVĚDKEM VE SVÉM MĚSTĚ? | World Challenge

JSI SVĚDKEM VE SVÉM MĚSTĚ?

David Wilkerson (1931-2011)October 25, 2019

Často očekáváme, že Bůh bude jednat jedním ze dvou způsobů: buď tím, že sešle nadpřirozené vylití Ducha svatého, aby mnoho lidí přišlo do jeho království, nebo tím, že sešle soud, aby srazil lidi na kolena, nebo je dokonce zničil. Ale, milovaní, to není Boží způsob jak měnit věci. On si na budování nových věcí vždy používal a používá obyčejné muže a ženy, kterých se dotýká a naplňuje je Duchem svatým a s velkou vírou a mocí je posílá do boje! „Všichni byli naplněni Duchem svatým“ (Skutky 2,4).

Jsi Božím svědkem pro své město! On používá laiky, kteří jej hledají, v modlitbě otevřou srdce a pak jdou naplněni Duchem svatým, vírou a mocí. Pokud tě Bůh nepoužíval, je to možná proto, že jsi nebyl použitelný. K tomu dochází, když věřící „hledí do nebe“ místo toho, aby se připravovali ke službě.

Učedníci se vyhřívali ve slávě, když byl Ježíš vzat do nebe. Mohli tam stát navěky a užívat si horkého žáru, ale anděl Páně je napomenul: „Co tu stojíte a hledíte k nebi?“ (Skutky 1,11). Bylo potřeba připravit se na splnění mnoha úkolů. „Vrátili se do Jeruzaléma … vystoupili do horní místnosti domu … všichni se svorně a vytrvale modlili“ (Skutky 1,12-14).

Když budeš hledat a poslouchat Boha, můžeš stát s odvahou před spolupracovníky, rodinou, každým, a tvé svědectví způsobí jednu ze dvou reakcí: pravé pokání nebo rozčilení a odmítnutí. Tak či onak řekneš slovo, které „tne k srdci“.

Choď v moci Ducha svatého a přinášej všude Ježíšovo světlo.

Download PDF