KLIDNÝ UPROSTŘED KRIZE | World Challenge

KLIDNÝ UPROSTŘED KRIZE

David Wilkerson (1931-2011)October 10, 2019

Král David řekl: „Hospodine, můj Bože, ty jsi s námi učinil mnoho svých divů a úmyslů … je jich víc, než se dá vypovědět.“ (Žalm 40,6)

„A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože!“ (Žalm 139,17)

Bůh o tobě přemýšlel dříve, než ses narodil! Myslel na tebe, když byl tvůj život vdechnut do jediné buňky, když jsi byl ještě v matčině lůně. Je těžké vůbec porozumět tomu, že by náš Otec o nás měl tak vysoké mínění. Myslí na nás, když uléháme do postele nebo vstáváme. Přemýšlí o nás na každém našem kroku. Zná a chápe všechny naše myšlenky: „Ježíš však poznal jejich myšlenky“ (Lukáš 5,22).

Nebe je obýváno vysoce inteligentními bytostmi – anděly, serafy, cheruby – kteří jsou svědky věrnosti našeho Boha. Vědí o všech zaslíbeních, která nám dal o své pozornosti, kterou věnuje i těm nejmenším detailům našeho života. Kdyby Bůh zklamal v jediném zaslíbení, v nebi by vypukl chaos a změnilo by se v trosky, protože nebeský zástup by křičel: „Bůh nedodržel své Slovo! Nedá se mu věřit.“ Avšak skutečnost, že celé nebe chválí Boha a hází své koruny k Jeho nohám, je důkazem, že vidí Jeho věrnost a věří v ni. Bohu je možno věřit ve všem, co řekl ve svém Slově.

Svět nehledá víc doktrín, které by dokazovaly Boží realitu. Svět hledá křesťany, kteří se postaví všem krizím, problémům a těžkostem a zachovají rozvahu a pokoj uprostřed toho všeho. Svět potřebuje vidět, jak Boží děti zcela důvěřují svému Pánu.

Milovaný, věř Pánu celým svým srdcem. Svoboda od strachu a starostí přichází, když s důvěrou spočineš v Tom, který tě stvořil.

Download PDF