KORUNA VÍTĚZSTVÍ | World Challenge

KORUNA VÍTĚZSTVÍ

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2020

V Žalmu 21 píše David v podstatě toto: „Pane, vyléváš na mě požehnání a milující laskavost, dříve než vůbec mohu požádat. Nabízíš mi víc, než si dokážu představit.“

David se zmiňuje o úžasném díle, které pro něj Bůh vykonal v duchovní oblasti. Dal Davidovi vítězství nad nepřáteli, odpovědi na modlitby, překonávající moc a nevýslovnou radost. Bůh to všechno dokonce udělal dřív, než se David mohl modlit, odlehčit srdci a předložit svou žádost. Jakmile si David konečně vylil srdce, zjistil, že Bůh již učinil opatření, aby porazil své nepřátele. Davidovo vítězství bylo zajištěno, dříve než se stačil přiblížit k bojišti.

Když David psal 21. Žalm, mluvil o opravdové bitvě. Tento žalm je doprovodnou kapitolou k 20. Žalmu. Oba odkazují na bitvu popisovanou ve 2. Samuelově 10, kde nepřátelé Izraele, Amonité, najali aramejské prapory, aby vedly válku proti Davidovi. Davidův vojenský vůdce Jóab a vybraná armáda drtivým vítězstvím porazili Aramejce. Nepřítel ve strachu uprchl.

David se radoval a myslel si: „To je konec Aramejců. Naše armáda jim udeřila smrtelnou ránu.“ Napsal: „Zdeptám je tak, že nebudou moci povstat; padnou mi pod nohy“ (Žalm 18,39). Nepřítel se přesto přeskupil a začal plánovat další útok (viz 2. Samuelova 10,16).

Tento příběh samozřejmě není jen o Davidových potížích s Aramejci. Je také o dnešních následovnících Krista a boji se Satanem. Jde o bitvu, o které jsme si mysleli, že jsme ji už dávno vyhráli - tehdy jsme si řekli: „Konečně jsem zvítězil.“

Bůh nám dává příběh Davida a Aramejců, aby nám odhalil zásadní lekci. Každé vítězství, které získáme nad tělem a ďáblem, je následováno ještě větším pokušením a útokem. Satan se jednoduše nevzdá války proti Božímu lidu. Jakmile ho porazíme, zdvojnásobí své síly a vrátí se přímo k nám.

Těsně před odchodem do války David učinil toto prohlášení víry: „Na hlavu jsi mu vložil korunu z ryzího zlata.“ (Žalm 21,4) Koruna, kterou zde David zmiňuje, je symbolem vítězství a nadvlády. David říkal: „Půjdu do války na základě Božího zaslíbení, které mi dal - koruny vítězství!“

Přijměte dnes Pánův slib. Říká nám: „Toho dosáhnete pouze vírou v dokončené dílo kříže. Toho jsem již dosáhl, přijměte to vírou.“

Download PDF