KRISTA POTŘEBUJEME KAŽDÝ DEN | World Challenge

KRISTA POTŘEBUJEME KAŽDÝ DEN

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2020

V celém národě se křesťané modlí za obnovení. Mnozí očekávají, že Duch svatý přijde do jejich společenství a probudí zástupy, když Bůh pošle hříšníky do jejich církví. Jsou přesvědčeni, že protože se postili a modlili, Bůh automaticky pošle oživení. Ale Bůh odpovídá: „Ne, nebudu hrát tuto hru. Musíte vzít na sebe osobní odpovědnost za svědectví o mně. Musíte svítit, musí být na vás vidět můj Syn a musíte mě učinit zjevným své rodině, přátelům, sousedům a spolupracovníkům.“

Jednoduše řečeno, oživení začne, když lidé kolem vás uvidí ve vás Ježíše. Jak můžete svítit, abyste se stali manifestací pravdy? Jak se mohou vaše životy stát tak jasnými obrazy Ježíše, že v druhých probudíte hledání a hlad po Bohu?

Klíč lze nalézt v Ezechieli 44. Když se Ezechiel prorocky dívá na poslední dny, vidí v církvi dva druhy kněžství. Jedním z nich je spravedlivé Sádokovo kněžství – Sádok byl zbožný služebník, který sloužil v Izraeli během Davidovy vlády. Zůstal Davidovi věrný v dobách dobrých i zlých a žil čestný život, který byl příkladem všem ostatním kněžím. Pak je tu kněz Élí – nevěrný kněz, který dovolil hříchu vstoupit do Božího domu. Byl neposlušný vůči Božímu slovu, měkký vůči hříchu, líný vůči svatosti a jeho služba byla narušena smyslností a láskou k světu.

Musíme být jako synové Sádoka, kteří přistupují k oltáři, aby uctívali Boha: „Budou stát přede mnou, aby mi obětovali tuk a krev“ (Ezechiel 44,15). Tuk, který Ezechiel zmiňuje, představuje nejlepší část oběti – a Bůh chce nejlepší část našeho života.

Krev, o které Ezechiel mluví, představuje život, který je Bohu darován v bezvýhradném následování. V podstatě sloužíme Pánu pokaždé, když se spoléháme na moc Kristovy krve, v každé situaci a krizi. Spoléhání na Ježíšovu krev není pouze jednorázová zkušenost, ale každodenní potřeba. Vzýváme moc jeho krve pokaždé, když potřebujeme uzdravení, pokoj mysli, očištění od hříchu a Pán nám odpovídá.

Díky tomu se Ježíš ve vašem životě plně projeví. Kéž byste byli naplněni mocí Ducha svatého a dotýkali se těch, kdo jsou kolem vás a projevovali Ježíšovu lásku. To přinese skutečné oživení.

Download PDF