KRISTOVA MILOSRDNÁ NÁRUČ | World Challenge

KRISTOVA MILOSRDNÁ NÁRUČ

David WilkersonJune 6, 2017

„Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy“ (2. Korintským 6:2, zdůraznění přidáno).

Toto poselství platí pro všechny, kdo odpadli nebo se odvrátili od Pána. Podle apoštola Pavla, jenž napsal tento verš, „Dnes je den milosrdenství a milosti.“ Jinými slovy, pokud chceš uvěřit, nyní je ten správný čas.

Tento Pavlův výrok je jak pozváním, tak i varováním. Varování je následující: „Nepromrhej Boží milost. Neignoruj, neopomíjej, ani neodvrhuj Boží nabídku milosti. Reaguj na ni teď, když je ti nabízena.“

Ježíš varoval, že se mnozí věřící odvrátí a ochladnou: „Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých“ (Matouš 24:12). Jeho poselství je jasné: Odpadnou mnozí, jež byli zapálení pro Boží věci. Budou směřovat do duchovního ochlazení a někteří se vrátí k cestám své staré tělesnosti.

Veškerá uklouznutí, která dnes vidíme – odvracení se od víry k nevíře – přicházejí v čase, kdy je nejméně očekáváte. Spíše byste očekávali, že lidé budou přitahováni blíže k Bohu. Jsme na počátku těchto Ježíšem zmíněných dní „bolestí“ (viz Matouš 24:8). I přední hlasy ve světě souhlasí, že tyto dny jsou nevyslovitelně zkažené, označované jako dny nezvladatelné chamtivosti, v nichž bují sexuální zvrácenosti. Velké množství lidí se oddává závislostem všeho druhu: drogám, alkoholu, pornografii.

Ptám se vás: Je nyní čas nedbat na den spásy? Naprosto ne! Pokud jsi někdy opravdově miloval a následoval Ježíše, ale teď jsi ochladl a zlhostejněl, Duch svatý k tobě hovoří. Zve tě zpátky do Kristovy milosrdné náruče. Soucitně na tebe naléhám, abys poslechl, co ti Duch svatý říká.

Download PDF