KRISTOVO SLAVNÉ ZASLÍBENÍ POKOJE | World Challenge

KRISTOVO SLAVNÉ ZASLÍBENÍ POKOJE

David Wilkerson (1931-2011)October 24, 2019

Ježíš říká: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)

Mnoho křesťanů nosí v srdci starosti, někteří žijí ve strachu, tajně je sužuje panika, nepokoj a bezesné noci. K mnoha lidem na chvíli přijde pokoj, ale zase odejde, a oni jsou opět týráni strachem, nepokojem a stresem. Avšak Zachariáš prorokoval, že Mesiáš přišel „abychom vysvobozeni z rukou nepřátel beze strachu mu sloužili ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny dny svého života.“ (Lukáš 1,74-75)

 Milovaní, Ježíš přišel na tuto zemi a zemřel za hříšné lidi, abychom mohli chodit s Bohem beze strachu a prožívat pokoj po všechny dny svého života! To zahrnuje i čas utrpení, zmatku, zkoušek a nejistoty. Míní se tím dobré i špatné dny. Bez ohledu na to, co přijde, můžeme prožívat pokoj.

Ježíš je Král pokoje! Při jeho narození andělé zpívali „…a na zemi pokoj“ (viz Lukáš 2,14). A sám Ježíš slíbil: „…abyste měli ve mně pokoj.“ (Jan 16,33). Evangelium mluví o pokoji: „slovo, které Bůh poslal synům izraelským, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista.“ (Skutky 10,36)

V tomto světě budeme čelit soužení, pronásledování a ohnivým zkouškám. Budeme pokoušeni a budeme trpět kvůli Kristu. Přesto mu máme sloužit ve spravedlnosti, plní pokoje a radosti v Duchu svatém za všech okolností. Pavel se takto modlil za všechny věřící: „Kéž vám sám Pán pokoje dává pokoj vždy a ve všem. Pán se všemi vámi.“ (2. Tesalonickým 3,16)

Pomysli na to - pokoj za všech okolností! Je to skutečně nadpřirozené, ale je k dispozici všem, kdo byli ospravedlněni vírou a přijali Spasitele.

Download PDF