KRISTUS SI PŘIJDE PRO SVOJI NEVĚSTU | World Challenge

KRISTUS SI PŘIJDE PRO SVOJI NEVĚSTU

David WilkersonJune 9, 2016

Ježíš mluvil o náhlém zmizení mnoha lidí ze země. "V tu noc budou dva na loži jednom; jeden bude vzat, a druhý opuštěn. Dvě budou mleti spolu; jedna bude vzata, a druhá opuštěna. Dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý opuštěn". (Lukáš 17:34-36). Ježíšovi učedníci se ptali, "kam budou ti lidé vzati?" A On odpověděl, "Kdežť bude tělo, tamť se shromáždí i orlice." (Lukáš 17:37). Tím říkal, "Já jsem Hlava a tělo bude připojeno k Hlavě."

Někteří učenci míní, že lidé, kteří budou vzati, jsou hříšníci odneseni k soudu. Ale Písmo naznačuje něco jiného. Izaiáš mluví o orlech v souvislosti s Církví. "Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají." (Izaiáš 40:31). A Bůh také řekl Izraeli: "Sami jste viděli, co jsem učinil Egyptským, a jak jsem vás nesl na křídlách orličích, a přivedl jsem vás k sobě." (Exodus 19:4). 

V Matoušovi mluví Kristus o vyvolených, kteří budou vzati k Bohu. "Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich." (Matouš 24:31). Pavel to dovysvětluje, když říká, "Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví, kteříž jsou Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujtež jedni druhých těmito slovy." (1. Tesalonickým 4:16-18).

Jakkoli bude tato událost dramatická, Ježíš zdůrazňuje, že se stane v běžný den. Bude to jako v případě minulých soudů, ve dnech Noeho a Lota. Lidé budou v práci, hledět si svého, jako každý den. A pak se to najednou stane, v jediný moment. Pavel říká,  "...všichni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme." (1. Korintským 15:51-52). 

Bude to jako každý jiný den. Celé lidstvo bude v nevědomosti a pak, v jednom okamžiku, si Kristus vezme svoji nevěstu. 

Download PDF