LÁSKA AGAPÉ | World Challenge

LÁSKA AGAPÉ

Gary WilkersonFebruary 15, 2016

Když se Ježíš po svém vzkříšení ukázal učedníkům, udělil jim jednu, poslední, lekci. Začal tím, že se zeptal Petra, jestli ho miluje. Položil mu tuto otázku třikrát, a pokaždé Petr odpověděl: Ano. Na to Ježíš pokaždé zareagoval slovy: „Pas mé beránky – Buď pastýřem mých ovcí – pas mé ovce“ (Jan 21:15-17).

Ježíš zde použil pro milovat řecké slovo agapé, což znamená nesobeckou, obětavou a bezpodmínečnou lásku. Tento druh lásky vyjadřuje: „Budu ti dávat, i když mnou pohrdáš. I když mne odmítáš, stejně ti budu dávat. A i když mě zraníš, stále ti budu dávat.“

Přesto, když Petr Ježíši odpovídal, použil pro milovat odlišné slovo. Pokaždé, když sliboval Kristu svou lásku, použil slovo fílio, což znamená lásku bratrskou. Tento druh lásky je vzájemný – dostává i dává. Petr v podstatě Ježíši říkal: „Když mi budeš dávat, budu ti dávat i já.“

Taková reakce Ježíši nestačila. A proto Petrovi pokaždé odpověděl: „Miluješ-li mne, pas mé ovce.“ Říkal: „Petře, můj lid potřebuje pomoc. Pas je. Dej za ně svůj život.“

Ježíš pověřoval Petra, aby dal svůj život. Věděl, že tento učedník je na to připraven, neboť v předešlých týdnech byl Petr hluboce zlomený: „Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) A po těch slovech dodal: Následuj mne!“ (Jan 21:18-19).

Svým posledním vyučováním vedl Ježíš Petra od požehnaného života k životu zlomenému, dávajícímu. A následně dal Petrovi samotné klíče od království. V dávajícím životě čekaly Petra bolest, utrpení a zármutek naplánované Bohem. A přece nám zde Janovo evangelium sděluje, že Petrova smrt přinesla Bohu slávu.

Vy a já možná v životě nedosáhneme toho, čeho bychom chtěli dosáhnout, můžeme ale žít život, který odráží slávu dávající přirozenosti našeho Pána. Dáváním všeho, co máme, druhým prostřednictvím agapé se můžeme dostat do bolestného rozlévání, jako víno při Večeři Páně. Následně se ale staneme zaměřenými na druhé, silnými, vlivnými – a svět uvidí rozdíl. Váš dávající život zjeví slávu samotného Boha – a to bude svědectvím světu o jeho štědré a milující přirozenosti.

Download PDF