LEPŠÍ ZASLÍBENÍ, ŽIVÁ NADĚJE | World Challenge

LEPŠÍ ZASLÍBENÍ, ŽIVÁ NADĚJE

David Wilkerson (1931-2011)
February 6, 2018

Všechno, co měli Izraelci v době Staré smlouvy, bylo zaslíbení, že jim Bůh požehná, pokud budou poslušní. Avšak dnes, v době Nové smlouvy, máme „lepší zaslíbení.“ „[Kristus] je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních“ (Židům 8:6).

„Lepší zaslíbení“ znamená, že my všichni máme znát Krista. Nemáme pouze velekněze, který chodí do Boží přítomnosti. Ne – opona byla roztržena na dva kusy, abychom mohli všichni vejít do samotné Boží přítomnosti!

Uvažuj o tom, co všechno nám Pán slíbil:

Jeho zákon je vepsán v našich srdcích. Jeho Duch svatý v nás přebývá a samotný Kristus je vždycky s námi.

Smíření s Bohem: uzdravení, slitování a odpuštění skrze pouhé pokání a víru.

Moc a autorita k prosbě o cokoli v Ježíšově jménu. Moc nad hříchem a satanem. Žádná zbraň nám nedokáže ublížit.

Přístup k Otci. K jeho trůnu můžeme přiběhnout, kdykoli to potřebujeme. Zachraňuje nás z pokušení, jež by nás přemohla. A radujeme se z neustálých projevů Ježíšovy přítomnosti.

Pokoj přicházející skrze pouhé požádání a důvěru. Pokoj převyšující lidské porozumění a osvobození od strachu po všechny dny našeho života.

To všechno nám slíbil! A přesto mnoho křesťanů dosud žije ve strachu, pochybnostech, zmatku – neustálém trápení. Nevěří ani Jemu ani Jeho vzácnému Slovu; ve skutečnosti se chovají, jako kdyby žádná taková zaslíbení neexistovala.

Je pravda, že máme o hodně méně důvodů k pochybnostem a strachu než naši předkové. Našimi dnešními nepřáteli nejsou fyzické armády; je to stres, tělesná pokušení, vyčerpanost tělesná i duševní, násilná a složitá společnost, nová a sotva patrná zla, jakým žádná jiná generace nemusela čelit. Bůh ale slíbil, že kde se rozhojní hřích, tam se rozhojní – ještě více než kdy jindy v dějinách – milost bojovat.

Download PDF