MÍSTO ODPOČINKU | World Challenge

MÍSTO ODPOČINKU

David Wilkerson (1931-2011)October 23, 2019

„Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, který je věrný tomu, kdo ho ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém Božím domě“ (Židům 3,1-2).

List Židům je silným a zcela zásadním slovem pro všechny, kteří jsou „účastníky nebeského povolání“. To znamená, že slyšíš, jak tě nebe volá. Právě teď nebe volá lid, který je svobodný od materialismu a bláznovství tohoto světa, křesťany, kteří se každé ráno probouzí a slyší Ježíše, jak je k sobě volá. Dívají se na vše, co je obklopuje a uvnitř křičí: „Ježíši, mé srdce není tady, moje budoucnost není tady. Nic v tomto světě mě neuspokojí. Jenom Ty, Ježíši, jsi můj život.

„[Ježíš] je věrný tomu, kdo ho ustanovil“ (Žid 3,2). Věrnost znamená jednoduše věřit, že Bůh dodrží své Slovo, které nám dal. V tomto smyslu si máme zachovat „pevně až do konce svou počáteční důvěru“ (Žid 3,14).

Když v průběhu času zkoušky, kterým čelíš, rostou a boje se stávají intenzivnějšími, můžeš být unavený. Každý den máš nepřítele, který se tě snaží zničit, je to lhář a svůdce. Ježíš řekl: „[Ďábel] nestál v pravdě, protože v něm pravda není… on je lhář a otec lži.“ (Jan 8,44)

Satan neztrácí čas lhaním hříšníkům. Ti už jsou uvězněni v jeho podvodech. Naopak, lže těm věřícím, jejichž srdce jsou obrácená k Pánu. Satan používá své nejjemnější a nejpřesvědčivější lži proti těm, kdo jsou rozhodnuti vejít do Božího odpočinutí.

„A tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou … Snažme se tedy vejít do toho odpočinku“ (Židům 4,9.11). „Odpočinek v Bohu“ znamená vstoupit do naprosté důvěry v Jeho Slovo. Je to víra a neustálé vědomí toho, že Bůh je s námi, že nikdy nezklame a že nás provede až do konce.

Rozhodni se trávit dnes čas s Otcem a dovol Duchu Svatému, aby sloužil tvému srdci a posiloval tě. Najdi odpočinek pro svou unavenou duši úplným poddáním se Bohu.

Download PDF