MOC KRVE | World Challenge

MOC KRVE

David Wilkerson (1931-2011)January 9, 2020

Krev Ježíše Krista je bezpochyby nejcennějším darem, který náš nebeský Otec dal církvi. Přesto málokterý křesťan rozumí jejímu významu a důležitosti. Zpívají o moci krve. Hymnou letniční církve vlastně je: „Je v ní moc, moc, divotvorná moc, v drahé krvi Beránka (Lewis E. Jones). A neustále se odvoláváme na krev jako by v ní byla nějaká zázračná ochrana. Jen málo křesťanů však dokáže vysvětlit její moc a užitek a málokdy prožijí její moc.

Když Kristus pozvedl kalich při poslední velikonoční večeři, řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Lukáš 22,20). To si připomínáme pokaždé, když máme shromáždění. To je asi vše, co většina křesťanů ví o Ježíšově krvi. Víme o krvi, která byla prolita, ale nic nevíme o krvi, která byla natřena!

První biblický odkaz na krev, která byla natřena, je v knize Exodus 12,22: „Vezměte svazek yzopu, namočte jej v krvi, jež bude v misce, a nanesete na nadpraží a obě veřeje.“ Dokud krev zůstala v misce, neměla žádný účinek, neměla žádnou moc proti andělu smrti. Krev musela být zvednuta z misky a natřena na veřeje, aby splnila svůj účel chránit.

Krev v Exodu 12 je předobraz krve Kristovy, která tekla na Kalvárii. Pokud je Kristus Pánem tvého života, tvoje dveře - srdce - bylo obmyto jeho krví - nejen pro odpuštění, ale také na ochranu.

Ježíš tě obmyje svou krví, když vírou přijmeš jeho dílo dokončené na Kalvárii. Dokud nebudeš věřit v moc jeho oběti, Ježíšova krev nemůže mít žádný vliv na tvoji duši! „Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.“ (Římanům 3,25)

Chvalte Boha a chvalte jej za drahocennou krev Ježíše: „chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil.“ (Římanům 5,11)

Download PDF