MOC PŘEKONAT TĚLO | World Challenge

MOC PŘEKONAT TĚLO

David Wilkerson (1931-2011)August 23, 2019

„Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.“ (Exodus 12,13)

V noc hodu Beránka byly židovské rodiny zavřeny ve svých příbytcích, připraveny k odchodu z Egypta. Krví beránka bez vady byly pomazány zárubně dveří každého domu, podle Hospodinova příkazu. Bylo jim slíbeno: „Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás.“ (Exodus 12,23) Některé rodiny se mohly bát, zatímco jiné se radovaly, protože byly dostatečně zabezpečené a zajištěné krví beránka.

Osvobození Izraele z Egypta je jasným obrazem osvobození z otroctví hříchu. „To, co se jim stalo, je předobrazem a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků.“ (1.Korintským 10,11) „Pro naše napomenutí“ znamená, že můžeme vidět v jejich bojích naše současné bitvy se sebou samými a hříchem. Jejich Egypt je náš bezbožný svět.

Izraelci byli vysvobozeni z egyptské moci mocnou Boží rukou. „Neboť pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta.“ (Exodus 13,9) Právě tak jako krev oddělila Izrael od soudu, tak krev Ježíše i nás ochraňuje a jeho mocná ruka láme moc hříchu v nás. Ano, hřích se stále vrací, ale nevládne! Bylo ti odpuštěno, ale máš také přístup k moci, abys přemohl tělo. To je neuvěřitelně povzbuzující slovo v těchto dnech.

Kristus přichází pro ty, kteří na něj čekají, „kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ (2.Timoteova 4,8) Jaká je to vzácná výsada být mezi těmi, kdo jsou okrášleni jako nevěsta, obmytí krví a očekávají jeho zjevení!

Download PDF