MOCNÝ ZBYTEK | World Challenge

MOCNÝ ZBYTEK

David Wilkerson (1931-2011)June 26, 2019

Existuje úžasná zpráva pro každého křesťana, který je znechucený apatií a bezbožností v národě. Nehledě na to, jak zlomyslnou a zkorumpovanou se stává společnost a jak mnoho křesťanů dělá kompromisy a padá do hříchu, Bůh stále má mocný zbytek svatých, oddělených následovníků.

Křesťané mohou být oklamáni a myslet si, že satan vítězí v bitvě o svaté a že předpovídané „odpadnutí“ se dotklo všech Božích lidí. Bible předpovídá, že v posledních dnech se mnozí odvrátí; lidé budou milovat více požitky než Boha; láska mnohých vychladne; bude přibývat zlých lidí a svůdců; a satan vyhlásí bitvu o svaté na nejvyšší úrovni.

Je také pravda, že satan obchází jako řvoucí lev s hrozným hněvem a hledá oběti, které by pohltil. Všichni Boží nepřátelé vycházejí, aby podvedli a svedli každého věrného Kristova následovníka. Ale pravdou je, že ne všichni Boží lidé odpadnou! Vůbec ne — a Duch svatý má pro svoji církev slavné a povzbuzující slovo. Bůh pozvedá zástup posvěcených svatých, kteří stojí proti modlářství tohoto věku. Jsou tak naplněni láskou ke Kristu, že jsou připraveni a ochotni být pronásledováni pro svoji víru a zbožnost.

Ježíš volá k tomu, abychom byli pozorní a jasně uvažovali. Pavel řekl Titovi, „Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní“ (Titovi 2,6). A Petr napomenul křesťany, „Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví“ (1.Petrova 1,13). Právě když materialismus ničí náš duchovní život a kompromis nahlodává naše normy, křesťané jsou voláni, aby byli smrtelně vážní ve věcech týkajících se Ježíše. Petr dále řekl, „Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám“ (1.Petrova 4,7).

Ježíš nechce, abys žil se zasmušilou tváří nebo nedostatkem humoru. Ale on chce, abys žil jako lidé, kteří mají brzy opustit tuto zemi — aby byli s ním!

Download PDF