MODLITBA PODLE BOŽÍ VŮLE | World Challenge

MODLITBA PODLE BOŽÍ VŮLE

Jim CymbalaDecember 14, 2019

„Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním“ (Římanům 8,26).

Složitosti a žaly života nás mohou přemoci do té míry, že nemůžeme najít slova k modlitbě. Dokonce i apoštol Pavel zakusil toto dilema; mluví o „naší slabosti“ a přiznává, že „nevíme, za co bychom se měli modlit.“ Ale Boží duch v nás přebývá, aby nám pomohl se modlit i přes naši omezenou schopnost, protože „Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle“ (Římanům 8,27). I když se vždy nemodlíme srozumitelnými slovy, Duch nám pomáhá modlit se podle Boží vůle — a to je tajemství všech úspěšných modliteb. Potřebujeme tomu věřit a být otevřeni každodennímu vedení Duchem svatým.

Na každého člověka, který selhává v pravidelnosti svých modliteb, protože není schopen přijmout Boží suverenitu nad vším, připadá stejné množství těch, kteří se modlí hodně, ale s nesprávnými motivy. I proto Jakub upozorňuje: „Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně“ (Jakub 4,3).

V dnešní době lidé „prohlašují“ věci, které nikdy nebyly novozákonním věřícím zaslíbeny, zatímco ignorují duchovní moc a milost, kterou svět zoufale potřebuje. První pravidlo modlitby není „víra“, ale to, zda je ten požadavek ve shodě s Boží vůlí. Nezapomínejme na to, že Hospodin stále sedí na svém trůnu jako vládce vesmíru!

I když může být někdy těžké rozpoznat Boží vůli, on nás naučí jak se modlit, když budeme pokorně očekávat na jeho vedení. Dva mocné sliby mohou dát našemu modlitebnímu životu nový začátek, takže se můžeme začít modlit pravidelně a s důvěrou:

  • „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána“ (Jakub 1,5).
  • „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4,19).

Kéž Boží zaslíbení ovlivní vaši modlitbu tak, abyste se už neobávali žádat a mohli dostávat od něj skvělé věci.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF