MODLITBA VEDENÁ DUCHEM SVATÝM | World Challenge

MODLITBA VEDENÁ DUCHEM SVATÝM

Jim CymbalaApril 13, 2019

Apoštol Pavel napsal Efezským, aby „za všech okolností se modlili v Duchu (Efezským 6,18). To je zajímavý slovní obraz – modlete se v Duchu. Modlete se v Duchu, skrze Ducha a pod vedením Ducha, který je sám Bůh!

Těchto odkazů je více: „Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i s vědomou myslí; budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i s vědomou myslí.“ (1. Korintským 14,15) Všimněte si, že Pavel se modlí nejen svou myslí, ale i svým duchem, který je probuzen a podněcován Duchem Božím.

Kde jinde by Duch svatý měl pracovat, než v našem duchu? Zároveň vede boj proti těm, kteří rozdělují Kristovo tělo, kteří se nechají vést „svými pudy a nemají Ducha Božího.“ (Juda 19) Juda píše vedoucím církve, aby „budovali svůj život na své nadevše svaté víře a modlili se v Duchu svatém“ (Juda 20).

Tyto pokyny o modlitbě inspirované Duchem svatým se mohou zdát někomu jako emocionální fanatismus. Cítí, že se týkají těch, co jsou „jiní“, kteří podle jejich mínění vždy zpívají příliš hlasitě a každých šest vteřin zvednou ruce. Říkají: „Takto nejsem zvyklý se v církvi chovat“.

Bůh nám dal Bibli, a tak můžeme pokorně s modlitbou hledat v jejích hlubinách a zažít to, co je v ní slíbeno. Zmenšila se v průběhu staletí moc Ducha svatého inspirovat modlitbu, jak je o tom napsáno v knize Skutků? Bude nám Duch svatý v dnešní době pomáhat méně, právě když ho potřebujeme nejvíce? Nezdá se, že by milosrdný Bůh takto konal.

Jak se máme směle modlit ve víře, pokud nám Duch nepomůže? Pouze pokud Duch inspiruje a vede modlitbu, budou naše modlitby vítězné. Potom pevnosti budou padat, sestoupí Boží milost a lidé kolem nás budou vidět, že Kristus je živý Spasitel a nikoliv pouhý teologický koncept.

Pro Boha není nic příliš těžké. „Pane, nauč nás modlit se v Duchu Svatém.“

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF