MUŽ VÍRY | World Challenge

MUŽ VÍRY

David Wilkerson (1931-2011)
April 12, 2018

Církev zná Abrahama jako muže víry. Skutečně, Bible jej pokládá za příklad víry: “Abraham uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost” (Galatským 3:6).

Bůh se zjevil Abramovi (jak byl dříve nazýván) a řekl, “Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna!” (Genesis 15:1). Bůh také slíbil Abramovi, že bude pohřben “v utěšeném stáří” (viz verš 15). A je zde více! Kromě toho Bůh přislíbil, že každý, kdo zkusí ublížit Abramovi nebo jej prokleje, bude sám proklet (viz Genesis 12:3).

Milovaní, toto jsou úžasné sliby: ochrana, dlouhý život, nebeský zákrok. A Bůh řekl tyto věci Abramovi osobně. Tento zbožný, věřící Boží služebník byl navštíven samotným Pánem a měl slíbenu osobní ochranu a dlouhý život beze strachu z toho, že mu někdo ublíží. A  Abram věřil Bohu! Důvěřoval, že Pán jej přikryje, ochrání a bude jeho štítem před každým nebezpečím.

Vzpomínáte si na ten příběh? Abram odešel ze své země na Boží příkaz — zcela vírou. Bůh mu řekl: “Všude kam vstoupí tvá noha bude tvoje země.” Když pokračujeme po Abramově cestě, vidíme, že po cestě udělal nějaké chybné kroky. Pamatujte, odešel do Egypta (chyba!) a potom lhal o své krásné manželce Sáře a říkal lidem, že je jeho sestrou, protože se bál, že mu bude ukradena. Což se ve skutečnosti stalo, když ji faraon vzal na čas do svého domu. Tato situace byla ale rychle napravena, když Bůh zasáhl a Sáře se nic nestalo (viz toto setkání v Genesis 12).

Boží mistrovský plán pro Abrama převažoval, navzdory jeho chvilkovému nedostatku víry a jeho mizerným selháním. Podobně cokoliv Bůh určí pro tvůj život nemůže být zastaveno, pokud jednoduše dáš svůj život do jeho rukou. On je věrný ve svých slibech — dokonce i když my jsme nevěrní.

Download PDF