NÁŠ BŮH JE VELKÝ | World Challenge

NÁŠ BŮH JE VELKÝ

David Wilkerson (1931-2011)November 24, 2017

Žalmista David nám připomíná, že Bůh je velký i uprostřed nesmírných katastrof. Naše současné záplavy teď mohou kolem nás hlasitě hučet, ale Bůh kraluje nad vší přírodou. Jen On má všechno pod kontrolou.

David rezonuje hlasy těch, kdo mají duše zaplavené. "Bože, pomoz mi, voda až po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem mě vodní hlubina - ta záplava mě přemáhá! Křikem jsem vyčerpán, hrdlo mě pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak!" (Žalm 69:2-4)

Ale David nám uprostřed každé záplavy zároveň dává i odpověď: "Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin!" (Žalm 93:4).

I teď se zvedají mohutné vody kolem mnoha věřících - neštěstí, utrpení, vážné problémy, strach ze světových událostí. Ale Bůh nám slíbil: "Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. (Izaiáš 43:2)

"Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. ... Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí.... Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží..." (Žalm 103:8,11,17)

"Tvá láska sahá výše než k nebi.... svou slávou přikryj celou zem!" (Žalm 108:5,6)

"Já ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále, napořád." (Žalm 52:10)

Dovolte Božímu slovu, aby vás povzneslo a posílilo ve všem, co děláte!

Download PDF