NÁDHERNÉ BOHATSTVÍ BOŽÍ MILOSTI | World Challenge

NÁDHERNÉ BOHATSTVÍ BOŽÍ MILOSTI

David Wilkerson (1931-2011)November 1, 2019

Písmo říká: „Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením“ (1. Korintským 1,30). Nenech se odradit výrazy v tomto verši. Jednoduše řečeno, cílem evangelia je vykoupení a Boží milost zahrnuje všechno, co pro nás udělal skrze Krista, aby nás vysvobodil z moci ďábla a přivedl nás do svého překrásného království!

Spravedlnost — což je ospravedlnění — je základním kamenem milosti. Být ospravedlněn Bohem znamená, že jsou mi odpuštěny všechny hříchy a viny a jsem před Ním považován za svatého a spravedlivého. Jak jsi našel odpuštění a přijetí Bohem? Bylo to proto, že Bůh v tobě viděl něco dobrého, nějakou tvoji vlastní spravedlnost, která jej k tobě přitahovala? Zasloužil sis jeho přízeň svou poslušností a laskavostí?

Ne — vůbec ne! Slovo říká: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2,8-9)

Nikdo se nestává svatým nebo spravedlivým vlastními skutky, poslušností nebo věrností. Tyto věci jsou výsledkem víry v moc Kristovy krve, která nás učinila přijatelnými v Božích očích.

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše.“ (Galatským 2,16) Stát se spravedlivým skrze víru je pro naši tělesnost nepochopitelné. Chtěli bychom si zasloužit spásu, ale musíme se podřídit Kristově spravedlnosti a přijmout jeho spasení. To je jediná cesta k úplné svobodě.

Download PDF