NĚŽNÁ OTCOVA LÁSKA | World Challenge

NĚŽNÁ OTCOVA LÁSKA

David Wilkerson (1931-2011)November 29, 2019

Pro mnoho lidí je těžké přemýšlet o Bohu jako o milujícím Otci. Nemohou jinak, než vidět Boha očima minulých zkušeností s bezbožným otcem nebo otčímem. To je bolestné. Ale poslouchejte, jak Bůh popsal sám sebe Mojžíšovi: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích“ (Exodus 34,6-7).

Když jsme uprostřed mnoha zkoušek, máme tendenci zapomínat, co Bůh řekl o své povaze. Ano, kdybychom mu v takových situacích věřili, měli bychom skutečnou jistotu v duších! Od začátku až do konce, Bible k nám promlouvá Božím hlasem a zjevuje, jak něžný a milující on je.

  • Je rychlý k odpouštění. „Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ (Žalm 86,5)
  • Má s námi trpělivost, je plný něhy a milosti. „Nesmírné je, Hospodine, tvoje slitování, podle svých soudů mi zachovej život.“ (Žalm 119,156)
  • Je pomalý k hněvu a rozlícení. „Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.“ (Žalm 145,8) „Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.“ (Jóel 2,13)

Když jdete uctívat Hospodina v modlitbě, dejte si pozor, jaký obraz Boha si s sebou berete do jeho přítomnosti! Musíte být plně přesvědčeni, že vás miluje a že je tím, kým říká, že je! Bůh má samozřejmě obecnou lásku k lidstvu, která zahrnuje kohokoli, kdo k němu přichází v pokání. Ale v Božím srdci je také jiný druh lásky, a to zvláštní láska k jeho dětem!

„Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!“ (Žalm 100,2) Bůh si přeje, abys důvěřoval jeho lásce k tobě natolik, že se staneš svědectvím radosti a veselé mysli!

Download PDF