NADĚJE PRO BLOUDÍCÍ SRDCE | World Challenge

NADĚJE PRO BLOUDÍCÍ SRDCE

Gary WilkersonNovember 25, 2019

Pokušení přicházejí a jednoho dne zjistíš, že tvá odolnost vůči nim je čím dál menší. Zdá se ti, že Boží slovo už k tobě nemluví a tvůj modlitební život je mdlý a dál uvadá. Tvá vášeň pro Pána Ježíše, se vytrácí. Co se děje? Možná upadáš do duchovní vlažnosti – ale nepropadej zoufalství. Je pro tebe naděje! Tvůj Spasitel za tebe bojuje, aby tě vytrhl z duchovní apatie a zapálil ve tvém nitru nový oheň Ducha.

Je osvobozující vědět, že Ježíš očišťuje nejen horké, ale také vlažné a studené. Smývá hříchy nás všech. A nejen, že nám odpustil, ale také nám dává svou spravedlnost. Pro každého křesťana je důležité, aby zkoumal své srdce, jestli není vlažné. A vědět, že Jeho Duch v nás nám dává moc nad hříchem.

Pro vlažného křesťana je charakteristická například absence modlitebních chvilek s Pánem, nedostatek zájmu o Boží slovo, neposlušnost, mizivý zájem o ztracené lidi, zanedbávání společných shromáždění.

Ježíš promlouvá k vlažné církvi ve Zjevení 3,15-16: „Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“ Ježíš tu mluví o církvi v Laodikeji. Tamní věřící, pokud šlo o jejich víru, propadli sebeuspokojení. Ale je to také varování pro každou novou generaci v církvi.

I když Ježíš nesnese ty, kdo jsou vlažní, nabízí milost každému, kdo odpoví na jeho varovaní. „Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu.“ (Zj 3,20-21)

Ježíš touží po tvé plné oddanosti! Neber Boží nabídku jako samozřejmost, ale zkoumej své srdce. Tvé srdce je pro něj vzácné, a pokud jsi zbloudil z cesty, On zaslíbil, že tě přivede zpátky k sobě.

Download PDF