NADĚJE V DOBĚ DUCHOVNÍHO ÚPADKU | World Challenge

NADĚJE V DOBĚ DUCHOVNÍHO ÚPADKU

Gary WilkersonAugust 10, 2020

V dnešní církvi se hodně učí o Boží autoritě a Boží moci. Když to slyším, okamžitě si vzpomenu na Eliáše. Tento prorok žil v podobné době duchovního úpadku, kdy lidé Boha vůbec nectili.

Eliášův život ukazuje Boží autoritu, kterou i pro nás Bůh má, zvláště v těchto časech. V Eliášově době byl Izrael rozdělen na dvě království - Samaří na severu a Judsko na jihu. Samařská víra byla narušená, protože umožňovala smíchání jiných náboženství s judaismem. Achab, král stojící za tím vším, bral Boží cesty na lehkou váhu: „Jako by to bylo málo, že chodil v hříších Jarobeáma“ (1. Královská 16,31).

Za Achabovy vlády lidé běžně hřešili a necítili odsouzení. Bible říká, že Achab spáchal více zla než kterýkoli izraelský král do té doby. „Achab … páchal to, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním“ (1. Královská 16,30).

Žijeme také v době velkého duchovního úpadku. Děje se to proto, že Satan ví, že jeho čas je krátký, a používá každou možnou zbraň k tomu, aby podrýval Boží autoritu, nejen v kulturních projevech, ale také v srdci každého křesťana.

V této době velkého kompromisu v národě a v církvi, se možná budeš ptát, jak můžeš ovlivnit svět kolem sebe. Nezapomeň, kdo jsi v Kristu! Nezáleží na tom, jakou máš minulost, kdo jsou tvoji rodiče, jaké máš tituly. Bůh má roli pro každého v této temné generaci. Byl jsi povolán, abys přinesl naději a život ztraceným a pochybujícím, zejména v této hodině.

Eliáš byl obyčejný muž, který vykonal nadpřirozené Boží činy (viz Jakub 5, 17–18). Byl způsobilý k tomu, co od něj Bůh žádal, protože se svým Otcem již něco zažil. Stejně tak i ty tiše a usilovně následuj Boha, abys byl připraven, až tě povolá, vykročit vpřed, připojit se k jeho armádě, abyste přinesli změnu v posledních dnech.

Download PDF