NADŠENÉ OČEKÁVÁNÍ JEŽÍŠOVA NÁVRATU | World Challenge

NADŠENÉ OČEKÁVÁNÍ JEŽÍŠOVA NÁVRATU

David Wilkerson (1931-2011)September 19, 2019

Ježíš přijde brzy! „Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy, jako první, vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“ (1.Tesalonickým 4,16-18)

V řečtině slovo povel znamená pobídnout slovem, probudit, přimět k akci. Všichni živí uslyší hlas anděla: „Je přede dveřmi! Ten, kterého milujete, přišel, aby vás odvedl pryč.“

Toto nebude tichý nenápadný příchod. Ne! Ježíš přijde za zvuku polnice se zástupy andělů, hlučně, za vesmírného volání archanděla. Mrtví v Kristu povstanou první, aby se s ním setkali ve vzduchu. A jaká to bude bouřlivá radost. Potom Pán pošle své anděly po celém světě, aby k němu shromáždili jeho děti.

Během celé historie různí lidé pošetile předpovídali čas Kristova návratu. Mnozí prodávali vše, co měli a vycházeli na určená místa čekat jeho příchod, a nakonec byli všichni zklamaní. „Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“ (Marek 13,33) Dávejte pozor, abyste se nezaměřili v myšlenkách na to, kdy a jak má Ježíš přijít, zatímco byste se měli soustředit na to, kdo přichází. Bůh si záměrně ponechal pro sebe čas Ježíšova příchodu, aby jeho lid zůstal v bdělosti.

„Co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Skutky 1,11)  Ten, který odešel, byl oslaven, a je oslavovaný Ten, který přichází! Toužíte být s Pánem? Víte, že jeho touhou je být s vámi? Denně žijte v radostném očekávání jeho příchodu možném v každou hodinou. A pamatujte, dokud nepřijde, je třeba vykonat spoustu práce!

Download PDF