NAJDI POKOJ V DUCHU SVATÉM | World Challenge

NAJDI POKOJ V DUCHU SVATÉM

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2020

Možná se sami sebe občas zeptáte: „Kde je moje kuráž? Proč mám strach?“ Měli byste vědět, že i tehdy je s vámi Duch Svatý. Izaiáš říká, že Duch Svatý přináší pokoj postupně a že nemůže být pokoj bez spravedlnosti. „Ovocem spravedlnosti bude mír, důsledkem spravedlnosti pokoj a bezpečí až navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí.“ (Izaiáš 32, 17.18)

Když je vylit Duch Svatý, výsledkem je pokoj. A pokud pokoj nenastane, pokud stále přetrvává nepokoj, musíme se podívat do svého srdce. Písmo nás vyučuje, že Duch Svatý je dán jen těm, kdo o něj ve víře žádají. Je v tobě Duch Svatý? Žiješ, kráčíš a konáš s ním? Je jedno, jak úspěšně vypadá tvůj život, tvůj příjem Ducha Svatého musí vždy být obnoven. Pavel mluví o „zdroji Ducha Ježíše Krista“ a prosí Filipské o modlitby (Filipským 1,19).

Děkuj Bohu za všechny Boží ženy a muže, kteří neztratili Ducha a hoří Duchem Svatým. Izaiáš nám dává dobré zprávy: „Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurúne! Já vyliji vody na žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky“ (Iz 44,2-3).

Juda nás ujišťuje: „Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu.“ (Juda 1,17-21)

Modli se dnes takto: „Duchu Svatý probuď mojí duši. Přitáhni mě na klidné místo modlitby, kde budu s tebou. Ukázni mě, abych čekal na tebe, volal po tobě, nevzdal to, dokud mě úplně nenaplníš. Dej mi tichý odpočinek a jistotu, že mě vidíš nehledě na to, co přichází.

Download PDF