NALEZLA BOŽÍ MILOST | World Challenge

NALEZLA BOŽÍ MILOST

Gary WilkersonDecember 23, 2019

„Poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Marie. Přistoupil k ní a řekl: Buď zdráva, přízní obdařená, Pán je s tebou!‘“ (Lukáš 1,26-28)

A anděl řekl něco neuvěřitelného: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího“ (Luk 1,30-32).

Marie byla obyčejná dívka z vesnice. Žila v kultuře dominujících mužů a neměla v životě jiné ambice, než stát se dobrou manželkou a matkou. Představte si, jak zvláštní pro ni setkání s andělem muselo být. Anděl řekl, že ji Bůh obdařil přízní, ale na jejím životě dosud bylo vidět jen velmi málo přízně jakéhokoli druhu. Ale to se mělo změnit!

Mnozí jsou jako Marie. Toužíme po tom, aby se změnila naše situace - problémové dítě aby našlo smysl života v Kristu, napjaté manželství aby se obnovilo k dřívější radosti. Také bychom rádi viděli duchovní změnu ve světě kolem nás. Když Marie začala chápat velikost Božího zaslíbení, zpívala píseň vděčnosti a chvály: „Má duše velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, protože se sklonil ke své služebnici nízkého stavu; hle, od této chvíle všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti“ (viz Luk 1,46-48).

Návštěva anděla nebyla pro Marii pouze emocionální, jednorázovou událostí. Ne, byla to závazná realita a její život se navždy změnil. Podobně, když i vy najdete Boží přízeň, nevede to jen k emočnímu obratu. Bůh zrodí něco nového ve vašem životě, úplně změní vaše nasměrování a vyvolá novou píseň v duši.

Možná si myslíte, že Bůh dnes není k nalezení, ale jeho milost na vás spočívá! Počal něco nového a promění vaši zkoušku na svou slávu. Jeho ruka je nad tebou, tak mu svěř své srdce, svou rodinu, svou situaci - a uvidíš jeho slávu.

Download PDF