NAPLŇ SVÉ POSLÁNÍ | World Challenge

NAPLŇ SVÉ POSLÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)January 1, 2020

Předurčení, je jednoduše řečeno, Boží záměr s tvým životem. Je to Bohem stanovená či určená budoucnost. V Bibli čteme o mnoha mužích a ženách, které Bůh vyvolil pro určené dílo nebo službu, ale oni jeho plán nenaplnili. Začali správně, chvíli chodili v moci svého povolání, ale nakonec zemřeli v hanbě a zkáze – přišli o Boží vyvolení ve svém životě.

Jedním z nich byl Saul. Sám Bůh si vybral Saula, aby vyvedl Izrael z područí Pelištejců. Když prorok Samuel poprvé uviděl Saula, Bůh mu řekl: „Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl: ,Ten bude vládnout nad mým lidem.‘“ (1. Samuelova 9,17). Bůh řekl: „Podívej se dobře, Samueli. Toho jsem zvolil, aby vedl Izrael.“

Saula si nevybral Samuel, ani si ho nezvolil Izrael, to Bůh řekl: „Ustanovil jsem tohoto muže!“ Bible o Saulovi říká: „I přijde na tebe Duch Hospodinův, takže se dáš do prorokování a budeš proměněn v jiného člověka“ (1. S 10,6). Ve skutečnosti byl Saul proměněn Božím dotykem (viz 1. S 10,9).

Ustanovil ho Bůh, dotkl se ho Duch svatý, byl obdařen duchem proroctví. Bůh ho vyvolil, aby vedl Izrael – a byl s ním. Co úžasnějšího o něm ještě říct? Chvíli žil své poslání, chodil v bázni před Bohem a vyhrál velkou bitvu. Když však byl jmenován králem nad Izraelem, začalo jeho odpadnutí. Bůh plně zamýšlel, aby Saul žil své dny s jeho požehnáním a všichni si ho zapamatovali jako muže, který vysvobodil Izrael z otroctví Pelištejců. Ale Saul své poslání minul, když začal toužit po lidském potlesku a přijetí. Aby ho dosáhl, začal dělat kompromisy a opustil plán, který pro něj Bůh měl.

Milovaní, pokud jste rozhodnuti naplnit své poslání, jediná věc, která vás ochrání od touhy být lepší než ostatní, je v poznávání Ježíše. Jestliže s ním trávíte čas a dychtivě přijímáte jeho podivuhodné přijetí, bude vás posilovat a zmocní vás, abyste mohli pokračovat ve svém povolání!

Download PDF