NEBEZPEČÍ SVĚTA | World Challenge

NEBEZPEČÍ SVĚTA

David Wilkerson (1931-2011)May 9, 2019

Mnoho hlasů v dnešní církvi volá po novém druhu lásky, kterou mají křesťané projevovat. Mluví o lásce, ve které se biblická pravda musí ohýbat s dobou. Podle jejich evangelia není potřeba osobní posvěcení a proměna, stačí přijmout Krista. Pokání není nutné. Cílem tohoto evangelia je jednoduše odstranit každou bariéru pro osobní přijetí Krista.

Je možné, že jsme jako křesťané přijali plnost Pánova světla, abychom ho teď částečně uhášeli? Ježíš varoval před nebezpečím, že se naše světlo může stát temnotou. „Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde.“ (Jan 12,35). Podle Ježíše každá touha po přijetí světem způsobuje, že naše světlo potemní.

Ve světě můžete snadno najít přijetí. Lidé vás budou nazývat přítelem, obdivovat vás, dokonce milovat druh evangelia, které kážete. Jak? Stává se to tehdy, když dovolíte, aby se do vaší duše dostaly cesty a způsoby myšlení světa. Můžete zavrhnout Kristovu potupu a přesvědčovat sami sebe, že se můžete spojit s temnotou a stále být světlem světa. Ale to nefunguje!

Při poslední večeři řekl Kristus svým učedníkům: „Nové přikázání vám dávám“ (Jan 13,34). Toto nové přikázání nebylo o evangelizačních metodách. Ježíš už dříve řekl, že budou potřebovat Ducha Svatého, aby naplnili jeho příkaz a vyšli do celého světa hlásat evangelium. Co tedy bylo to nové přikázání? Ježíš jim řekl: „Jako já jsem miloval vás…i vy se milujte navzájem.“ (J 13,34).

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (J 13,35). Vzájemná láska musí být prokázána v našich činech; pouze láska v akci si získá pozornost ztracené generace. Vyzývám vás, abyste prosili Pána, aby vás naplnil svou láskou, a tak abyste mohli sloužit svým bratrům a sestrám a přivádět mnohé další k Němu.

Download PDF