NEBOJ SE SATANOVÝCH LŽÍ | World Challenge

NEBOJ SE SATANOVÝCH LŽÍ

David Wilkerson (1931-2011)October 2, 2020

„Chizkijáš … činil to, co je dobré, správné a pravé před Hospodinem, jeho Bohem. Všechno dílo, které začal – ohledně služby Božího domu, ohledně zákona a ohledně příkazu hledat svého Boha – činil celým svým srdcem a dařilo se mu.“ (2. Paralipomenon 31, 20-21)

Tolika slovy Písmo říká, že Chizkijáš byl vůbec největším králem Izraele, který kdy žil. Říká nám, že jeho srdce bylo tak upřeno na Pána, že žádný král před ním ani po něm nebyl jako on. Zvažte proto následující verš: „Po těchto událostech a Chizkijášově věrnosti přitáhl asyrský král Sancheríb. Přitáhl do Judska a utábořil se kolem opevněných měst. Myslel si, že do nich pronikne.“ (2. Pa 32,1)

Všimněte si úvodní fráze: „Po těchto událostech a Chizkijášově věrnosti…“ To se týká všeho dobrého, co Chizkijáš udělal: jeho chození v pravdě a svatosti, jeho hledání Boha, jeho přilnutí k Pánu, jeho boj proti hříchu a kompromisu, jeho hluboká modlitba a důvěra, národní obrození, které vedl. Písmo říká, že v návaznosti na tyto požehnané věci přišel ďábel. Knížectví a mocnosti temnoty obklopily spravedlivého krále a Boží lid a vedly totální válku, aby je svrhly a zničily jejich víru.

Ano, toto všechno vzniklo po založení mnoha Chizkijášových služeb, které byly stabilní, vyspělé a na dobrém základu. Satan neztrácel své síly na slabé, nezkušené a kolísavé Boží dítě; mířil nejsilnějšími zbraněmi na duchovního obra. Tento zbožný muž nežil v hříchu ani ve vzpouře; byl jedním z nejvěrnějších Božích služebníků. A přesto se Chizkijáš prakticky přes noc ocitl v nemožné situaci. A Hospodin nevysvětlil, proč ho to hrozné obléhání postihlo.

Na Chizkijášovi vidíme jasnou ilustraci ďáblova plánu proti každému oddanému Božímu služebníku. V dobách našich vlastních zkoušek a pokušení k nám Satan přichází a přináší lži: „Selhal jsi, jinak bys přece tímto neprocházel. Něco s tebou není v pořádku a Bohu se to nelíbí.“ Bible nám říká, že Bůh nadpřirozeně osvobodil Chizkijáše (viz 2. Královská 19,35). A od Kristova kříže mají Boží lidé ještě lepší zaslíbení než Chizkijáš.

Pamatuj na ně, modli se, i potichu, a neboj se Satanových útoků. Sám Bůh se s tvým nepřítelem vypořádá a podle svého plánu tě osvobodí!

Download PDF