NEJSI PRO NĚJ O MNOHO CENNĚJŠÍ? | World Challenge

NEJSI PRO NĚJ O MNOHO CENNĚJŠÍ?

Gary WilkersonJuly 1, 2019

Mnozí ze současné dospívající generace jsou hluboce zranění. Někteří z těchto mladých mužů a žen možná vyrůstali bez otce nebo bez matky, nebo jeden z rodičů jim byl citově vzdálený. Vyrůstali bez jakéhokoli nasměrování v životě a necítili pečující dohled, který přináší milující nebeský Otec. Kvůli tomu se zcela odvrací od křesťanského poselství.

Dokonce ti, kteří hledají svou naději v Ježíši, se rozhlíží ve svých církvích a diví se: „Všichni zvedají při chválách ruce, jako kdyby se opravdu cítili milovaní. Proč já se tak necítím?“ Na svá zranění reagují samozřejmě různě, ale jednu věc mají společnou. Chodí s pocitem, že nejsou hodni.

Ježíš mluví k lidem s tímto stavem mysli přímo ve svém kázání na hoře, když říká ustaranému a zraněnému pokolení: „Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? … Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní?“ (Matouš 6;26, 28-30).

To je úžasná zpráva pro všechny generace, tím spíše pro tu zraněnou. V srdci tohoto poselství je Ježíšova otázka: „Což vy nejste o mnoho cennější?“ Ve skutečnosti tento výrok zní skrz každý hněv, stres, úzkost, frustraci a hluboký pocit vlastního selhání.

Bůh ti chce ukázat, jak moc jsi pro něj cenný a že patříš do Jeho rodiny. Učinil tě dědicem úžasného nebeského dědictví. A to nejlepší ze všeho je, že jsi jeho vzácný poklad a On chce s tebou mít vztah!

Download PDF