NENÁVIDĚN KVŮLI JEŽÍŠOVĚ POSLÁNÍ | World Challenge

NENÁVIDĚN KVŮLI JEŽÍŠOVĚ POSLÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)September 17, 2020

Ježíš říká církvi: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“ (Matouš 5, 10-12)

Proč svět nenávidí skutečnou církev? Opravdový křesťan je milující, pokojný, odpouštějící a starostlivý. Ti, kteří poslouchají Ježíšova slova, jsou obětaví, pokorní a milí.

Běžná moudrost nám říká, že není přirozené nenávidět ty, kteří vás milují, žehnají vám a modlí se za vás. Tak proč jsou křesťané tak nenáviděni? Ježíš říká jednoduše: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás … Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat“ (Jan 15, 18.20).

Církev, služebníci a věřící jsou nenáviděni kvůli svému poslání, kterým není jenom říci ztraceným lidem: „Ježíš tě miluje.“ Možná budeš překvapen, když si připomeneš, co je naším posláním. Jednoduše řečeno, jako křesťané máme bezbožným vzít to, co je pro ně nejcennější - jejich samospravedlnost. To proto, aby mohli být převedeni do svobody, o které si myslí, že je otroctvím.

Ježíš řekl: „Já jsem vás ze světa vyvolil“ (Jan 15,19). Zde je skutečný důvod toho, proč jsme nenáviděni. Když jsme byli zachráněni, vyšli jsme „ze světa“ a přijali jsme svoje poslání volat druhé, aby také „vyšli ze světa“.

„Protože však nejste ze světa … proto vás svět nenávidí“ (J 15,19). Kristus v podstatě říká: „Svět tě nenávidí, protože jsem tě zavolal a vyvedl z tvého stavu. To znamená, že jsem tě vyvedl ze společenství světa. A nejen, že jsem tě vyvedl, ale také jsem tě poslal volat k záchraně další lidi.“

Zde je to povzbuzující slovo. I když svět nenávidí a pronásleduje Kristovy skutečné učedníky, mezi členy jeho církve roste a rozkvétá skutečná Boží láska. Úžasná vzájemná láska se stává tím cennější, čím více se svět kolem nás zmítá v chaosu.

Kristus řekl: „Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34).

Download PDF