NENÍ NADĚJE NA VÍTĚZSTVÍ VE SVÉ SÍLE | World Challenge

NENÍ NADĚJE NA VÍTĚZSTVÍ VE SVÉ SÍLE

David Wilkerson (1931-2011)
June 7, 2018

I když jsi spasen, žiješ pokrytý Kristovou krví a zabezpečený vírou v jeho dílo na kříži pro tebe — stále ve tvém nitru mohou zuřit bitvy. Nepřátelé tvé duše hledají, jak tě sežrat, a ty jsi stále uprostřed bitvy se satanskými silami a pevnostmi. Musíme prohlašovat moc, která je nám k dispozici skrze Boží Novou smlouvu, ale ta moc přichází pouze skrze víru.

Prorok Izajáš varoval Izrael, že nad nepřítelem nemůže zvítězit svou vlastni silou. Ve 31. kapitole Izajáš kreslí dokonalý obraz marnosti pokusu bojovat s nepřítelem svou vlastní silou. Myslím si, že tato kapitola je příkladem neúčinnosti našeho pokusu dnes zvítězit nad žádostivostí, špatnými zvyky, sužujícími hříchy při spoléhání se na lidské představy a pomoc.

Tato kapitola je pro nás také příkladem, jak se v posledních dnech rozmnoží hřích. Písmo říká, že společnost se víc a víc kazí a církev bude zaplavena podvody a démonickými naukami. Myslím si, že vidíme, jak se to právě teď děje. Hordy démonů pronikly do všech médií a každého typu technologie, zaplavily naši kulturu smyslností a zvráceností všeho druhu.

Jsi-li uprostřed zdrcující bitvy, musíš se naučit slovo, které dal Bůh Zachariášovi: “’Ne mocí a silou, ale mým Duchem,’ praví Pán zástupů” (Zachariáš 4:6).

“Božím hlasem bude [nepřítel] zbit” (Izajáš 30:31). Izajáš říká, “Tvůj Pán zaslibuje, že bude za tebe bojovat. Dá poznat svůj hlas a všichni nepřátelé utečou.”

Čelíš právě teď nepříteli, který je na tebe příliš silný? Pokud ano, Bůh prostě žádá, aby položil meč a svěřil mu boj ve tvůj prospěch.

Download PDF