NEUVĚŘITELNÁ LÁSKA | World Challenge

NEUVĚŘITELNÁ LÁSKA

David WilkersonFebruary 17, 2016

Ježíš se jednoho dne otočil ke svým pozemským příbuzným a řekl: „Vás nemá svět proč nenávidět“ (Jan 7, 7).

Těmito slovy Ježíš testuje opravdovou církev a opravdového učedníka. Zajímalo by mě, pro kolik církví a samotných křesťanů by tato slova platila: „Vás svět nemá proč nenávidět.“

Kristus v podstatě říká: „Přinesli jste svět do církve. Tak jste zředili mé evangelium, že vás svět pohltil. Stali jste se přáteli světa.“ Jakub nás ve svém listu varuje: „Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem“ (Jakub 4, 4).

Ježíš se pochopitelně přátelil s politiky i hříšníky. Ale je také psáno, že byl „oddělený od hříšníků“ (Židům 7, 26). Sloužil hříšným, ale pouze v poslušnosti Otci. Stejně jako On jsme i my vyzýváni k tomu, abychom byli ve světě, ale ne ze světa.

„Pamatujte na má slova…Jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás“ (Jan 15, 20). Není třeba pronásledování vyhledávat. Nedojde k němu kvůli vašemu výkonu v práci, rase nebo vzhledu. Ne, přijde prostě proto, že učiníte Krista svým Pánem.

A teď něco povzbudivého. Ačkoli svět opravdové Kristovy učedníky nenávidí, mezi členy Jeho Církve najdeme o to větší lásku a zbožnou náklonnost. Skutečně, ze stejného důvodu, z jakého nás svět nenávidí, nás naši spravedliví bratři a sestry ještě více milují.

V nadcházející době se pro nás stane láska v Božím domě ještě vzácnější. Bude nás nenávidět celý svět, budeme zesměšňováni v médiích, bude si z nás dělat legraci Hollywood, společnost se nám bude smát. Ale když přijdeme do Božího domu, vstoupíme do místa neuvěřitelné lásky. Budeme totiž milovat jeden druhého, tak jako Kristus miloval nás.

Nebude záležet na tom, jakým pronásledováním jsme prošli. Budeme přijati s těmito slovy: „Vítej doma, bratře; vítej doma, sestro. Tady tě milujeme.“ Budeme si oporou a budeme dál kázat pravé evangelium, jak nás Pán nabádá.

Download PDF