OBŽIVENÍ MOCI VE TVÉM ŽIVOTĚ | World Challenge

OBŽIVENÍ MOCI VE TVÉM ŽIVOTĚ

David Wilkerson (1931-2011)December 24, 2020

Pavel vyjádřil svoji starost o církev Ježíše Krista, když se modlil: „Kéž vám Bůh zjeví nejen dřívější Kristovu velikost, ale i jeho nynější velikost.“ A toto je jeho modlitba: „Abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu“ (Efezským 1,18-19).

Máme velkou úctu k Ježíši, který chodil po zemi, proměnil vodu ve víno, nasytil zástupy a uzdravoval nemocné. A věříme, že nám Ježíš může odpustit hříchy a zbavit nás viny. Věříme, že nám může poskytnout pokoj a radost a dokonce i věčný život. Avšak jen málokdo zná Ježíše jako Boha přírody, ve které žijeme. Často jej neznáme ani jako Pána nad našimi každodenními záležitostmi, jako Boha našich domovů, dětí, našeho manželství, práce i našich účtů.

Když zavolali Ježíše, aby uzdravil svého přítele Lazara, musel se vypořádat s omezenou vírou. „Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: ‚Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel‘“ (Jan 11,32). Tento oddíl nám potom ukazuje, že Marie a její přátelé měli pouze víru, která nepřesahovala okamžik smrti. „Někteří z nich však řekli: ‚Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?‘“ (J 11,37)

Není divu, že se tolik křesťanů znepokojuje. Proč takový zármutek a truchlení? Protože nevěříme, že Ježíš může vzkřísit to, co vypadá jako mrtvé. Nevěříme, že má plán, který nám dá život, nebo si možná myslíme, že se příliš opozdil. Věci došly příliš daleko.

Milovaní, Ježíš nikdy nechtěl projevit více své moci vzkříšení, než je tomu nyní. Nestačí Krista milovat, sloužit mu a uctívat jej pouze do okamžiku bezvýchodné situace. Proč mu nedůvěřujeme i v případě, kdy je veškerá naděje pryč? Písmo říká, že nám byl dán tentýž posilující a obnovující život, který je v Kristu: „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá“ (Římanům 8,11).

Duch svatý ve vás přebývá, aby zjevoval Kristovu velikost. Věřte v něho!

Download PDF