OBHÁJCE | World Challenge

OBHÁJCE

Claude HoudeMarch 26, 2016

Bible popisuje Satana jako žalobce bratří. Ve Zjevení 12:10 se dočteme, že Satan bratry "dnem i nocí obviňoval před Bohem". Kdykoli je o Satanu v Bibli zmínka, někdo je obviňován. Vidíme ho v podobě hada pokušitele v Genesis a následně se Adam a Eva vzájemně drsně obviňují. Lidé ve Starém zákoně si stěžovali, padli za oběť ranám a apoštol varuje: "Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků" (1.Kor. 10:10-11)

"Nenechme se oklamat Satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé." (2. Kor. 2:11) Petr "obvinil" Krista a ten mu odpověděl:"Odejdi ode mě, Satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské". (Marek 8:33) Duch žalobce je skutečný a hrozivě aktivní v dnešním světě. Manželé obviňují manželky, děti obviňují rodiče, a národy a celé regiony jsou rozervány, jak jedna skupina, etnikum, národnost nebo barva neustále obviňuje a napadá jinou. Věřící napadají vedoucí a duchovní si s povzdechem stěžují jeden druhému, "věřící dnes nejsou, co bývali". To je duch žalobce. Ale my si můžeme zvolit jiný život. Můžeme volat k Bohu, "Otče, naplň mě vírou se zjevením a duchem Obhájce!"

Bible nás učí, že "máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.... je stále živ, aby se za nás přimlouval." (1. Jan 2:1 a Židům 7:25)

Také můžeme být naplněni a žít v Duchu, který se modlí, přimlouvá, stojí při nás, miluje a odpouští. Každý den máme na výběr: rozdělení nebo naplnění, zloba nebo obnovení, rozbíjení nebo budování; zranit nebo uzdravit, být zahořklý nebo žehnat, osvobodit nebo donutit; malichernost nebo moc; moje zviditelnění nebo jeho autorita. Žalobce nebo Obhájce!

 

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.

Download PDF