OBNOVOVÁN BOŽÍM DUCHEM | World Challenge

OBNOVOVÁN BOŽÍM DUCHEM

David Wilkerson (1931-2011)October 29, 2019

Na těch, kdo se drží neochvějné víry, se projeví slavná Kristova moc vzkříšení. Pouze ty a Pán znáte všechny důvěrné aspekty vašeho vztahu – uvede tě v úžas, uchvátí tě, ukáže ti svou slávu!

Význam Krista je shrnut v tomto mocném verši: „V Něm byl život“ (Jan 1,4). On byl – a stále je – pulzující život. Ježíš byl napojen na tajný zdroj, který se nikdy nevyčerpal a který jej stále obnovoval a občerstvoval. Nikdy nebyl otrávený nebo unavený z davu, který se na něj mačkal, a Jeho trpělivost nebrala konce.

Jednou Ježíš pobídl učedníky, aby na chvíli odešli stranou a odpočinuli si, a oni odpluli pryč na druhou stranu jezera. Tam čekal celý zástup lidí. Ježíš ale nikdy neřekl něco jako: „Ale ne! Zase ta otravná banda ubožáků, kteří si neustále na něco stěžují a kladou přihlouplé otázky. Kdy už to přestane?“ Místo toho byl Ježíš při pohledu na dav pohnut soucitem. Duch svatý jej naplňoval stále novou silou, aby mohl sloužit lidem. I když byly dny, kdy byl zmožen, a noci, které celé promodlil, našel si čas na děti.

Když byl Ježíš unaven na cestě Samařskem, zastavil se poblíž studny, aby si odpočinul. Ale tam přišla ztracená žena, která potřebovala pomoc – a znovu byl plný energie. Jeho učedníci našli svého Mistra tak odpočatého, tak občerstveného! „On jim však řekl: ‚Mne sytí pokrm, který vy neznáte‘“ (Jan 4,32). To je ten tajný zdroj energie vzkříšeného života!

Dnešním věřícím je zaslíben úplně stejný pramen života, který měl Ježíš. „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.“ (Římanům 8,11)

V Písmu je jasně řečeno, že Duch svatý v nás přebývá, aby nám přinášel život. Bůh nám poskytuje svou oživující moc, která přichází do našich smrtelných těl a dává nám sílu: „Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, spolu s ním nás obživil“ (Koloským 2,13).

Děkujme Bohu za to, že náš Pán Ježíš Kristus je stále s námi! Přisvojte si skrze víru Jeho velikost a kráčejte v obnoveném životě a Jeho moci!

Download PDF