OCHRANA PROTI ODPADNUTÍ | World Challenge

OCHRANA PROTI ODPADNUTÍ

David Wilkerson (1931-2011)June 11, 2019

Apoštol Pavel hovoří o velkém odpadnutí, které v posledních dnech přijde na Zemi. Co je to odpadnutí? Je to „odmítnutí pravdy, v kterou člověk kdysi uvěřil a hlásal.“ Jednoduše řečeno, je to odpadnutí od Boží pravdy. Pavel píše o přicházejícím odpadnutí: „Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby.“ (2.Tesalonickým 2,1-3).

Duchovní otcové v novozákonní církvi byli služebníci, kteří dali své životy na obranu evangelia. Od samého počátku učedníci a apoštolové kázali celou radu Boží a hlásali Krista jako Mesiáše až do své smrti. Pán na ně seslal své dary a požehnání a církev rostla a prosperovala v duchu a pravdě.

Z kořenů rané církve vyrostl strom s mnoha větvemi, které nazýváme hnutími, denominacemi, organizacemi, společenstvími - jako jsou baptisté, metodisté, presbyteriáni, luteráni, letniční, episkopální a další. Většina těchto větví byla zapálena plamenem svatých Kristových služebníků, z nichž někteří byli umučeni za svou oddanost čistému Slovu Božímu.

Bůh nenávidí vlažné evangelium polopravd, které se nyní šíří po celém světě. Ježíš přišel do světa, který byl v naprostém odpadnutí a jeho příchod byl čistým aktem milosrdenství, nikým nezasloužený. V tomto moderním věku je ještě třeba aby přišla velká sklizeň duší a aby hladoví věřící z každého národa rozpoznali hlas Pána. Jejich probuzená srdce odpoví: „Pane, přiveď mě zpět k mé první lásce k tobě.“

Pokud jste s Mistrem chodili dlouhou dobu, možná budete potřebovat připomínku, abyste se k němu přiblížili a obdrželi obnovení své první lásky, abyste „neodcházeli“ a nestali se součástí tohoto velkého odpadnutí. Milovaní, on čeká, aby vás objal a přivedl vás na nové místo, kde bude on sám.

Download PDF